יקר

מדרש רבה:

עשרה נקראו יקרים, ואלו הן, התורה, והנבואה, והתבונה, והדעת, והסכלות, והעושר, והצדיקים, ומיתתן של חסידים, והחסד וישראל. תורה מנין, שנאמר יקרה היא מפנינים... (ויקרא ב א, וראה שם עוד)

תרגום יונתן:

ויקר - ולהניח תפילין. (אסתר ח טז)

רש"י:

כיקר - אור. (תהלים לז כ)

עקדה:

יקר וגדולה - כבוד וממשלה... (אסתר ו ג)

מהר"ל:

יקר וגדולה - יקר הוא הכבוד, והוא לפי שעה, ויכול לעשות לפי שעה יקר גדול מאד, וגדולה היא גדולה בתמידות נשארת... (אור חדש ד"ה יקר)

מלבי"ם:

היקר הוא מצד מיעוט המציאות, ודבר ה' היה יקר בימים ההם, וכן בא על כל היקר במציאותו, כשהם, ספיר, פז ופנינים, לא מצד מעלתם בעצמם... (הכרמל)