ירבעם בן יואש

(ראה גם: הסטוריה בית ראשון)

 

בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון ארבעים ואחת שנה. ויעש הרע בעיני ה' לא סר מכל חטאת ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבא חמת עד ים הערבה, כדבר ה' אלקי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר... ויתר דברי ירבעם אשר עשה וגבורתו אשר נלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. (מלכים ב יד כג)

וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא  תוכל הארץ להכיל את כל דבריו, כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו... (עמוס ז י)

תלמוד בבלי:

...רב נחמן אמר הכי קאמר, כדבר ה' אשר דבר ביד עבדו הנביא, כשם שנהפך לנינוה מרעה לטובה, כך בימי ירבעם בן יואש נהפך להם לישראל מרעה לטובה. (יבמות צח א)

תלמוד ירושלמי:

כתיב הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר ה' וגו', רבי חנניה ורבי מנא חד אמר כל מה שכיבש יהושע כיבש זה, וחרנה אמר יותר ממה שכיבש יהושע כיבש זה... (חלה יא ב)

תנא דבי אליהו רבא:

כיוצא בדבר אתה אומר, כתיב (מלכים ב' י"ד) כי ראה ה' את עני ישראל מורה מאד וגו' ויושיעם ביד ירבעם בן יואש. וכי מה נשתנה ירבעם בן יואש מכל מלכים ישראל שהיו לפניו, והלא ירבעם עובד עבודה זרה היה, אלא מפני שלא קבל לשון הרע עליו על עמוס הנביא, שנאמר (עמוס ז') וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם לאמר קשר עליך עמוס וגו', מיד גער בו ירבעם והוציא לאמציה בנזיפה, ואמר לו, חס ושלום לא בי ניבא הנביא אותה נבואה, ואם נתנבא כך לא מעצמו הוא מתנבא כך אלא מן השמים. באותה שעה אמר הקב"ה דור וראש הדור עובדי עבודה זרה היו, הארץ אשר אמרתי לאברהם ליצחק וליעקב לזרעך אתננה הריני נותנה בידו של זה מפני שלא קבל לשון הרע... (פרק יז)

...וכיוצא בדבר אתה אומר, אמרו עליו על ירבעם בן יואש שהוא היה בן אדם שהיה נוהג כבוד בנביאים, לכן אותן העמים מה שלא מסר הקב"ה ביד יהושע בן נון ולא ביד דוד מלך ישראל מסר הקב"ה ליד ירבעם בן יואש.... (תנא דבי אליהו זוטא פרק ו)

ילקוט שמעוני:

...וכן הוא אומר חזון ישעיהו וגו', אמר רבי יוחנן מפני מה זכה ירבעם בן יואש לימנות על מלכי בית דוד, מפני שלא קבל לשון הרע על עמוס, וממאי דאימני, דכתיב דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל... (הושע א, תקטו)

העמק דבר:

והם אלפי מנשה - ירבעם בן יהוא שהוא משבט מנשה. (דברים לג יז)