ירד   משה

(ראה גם: משה)

מדרש רבה:

ילדה את ירד זה משה, רבי חנינא בר פפא אמר ירד שהוריד את התורה מלמעלה למטה, דבר אחר שהוריד את השכינה מלמעלה למטה, אמר רבי סימון אין לשון ירד אלא לשון מלוכה, כמה דתימר וירד מים עד ים... (ויקרא א ג)