ירדן

(ראה גם: ארץ ישראל, נהר, עבר הירדן)

תלמוד בבלי:

ואמר רב יהודה אמר רב ירדן יוצא ממערת פמייס, תניא נמי הכי, ירדן יוצא ממערת פמייס והולך בימה של סיבכי ובימה של טבריא ומתגלגל ויורד לים הגדול, ומתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לויתן, שנאמר יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו... כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מאי דכתיב כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה, אלו שבעה ימים וארבעה נהרות שמקיפין את ארץ ישראל... ירדן וירמוך וקירומיון ופינה... (בבא בתרא עד ב)

...כי אתא אמר ליה זיל טבול בירדן, אמר ליה אחוכי קא מחייכת בי, אמרי ליה הנהו דהוו בהדיה מאי נפקא לך מינה, זיל נסי, אזל וטבל בירדנא ואיתסי... (סנהדרין קז ב)

רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה, אמר רבי אמי לא שנו אלא שאין שם גשר... אלא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן היינו טעמיה דרבי מאיר דאמר קרא והירדן יגבול אותו לפאת קדמה, הכתוב עשאו גבול בפני עצמו... לימא כתנאי, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, ארצה ארץ כנען, ולא הירדן ארץ כנען, דברי רבי יהודה בן בתירה, רבי שמעון בן יוחי אומר הרי הוא אומר מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה, מה ירחו ארץ כנען, אף ירדן ארץ כנען. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה... תניא נמי הכי ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה של סיבכי ובימה של טבריא ובימה של סדום והולך ונופל לים הגדול, ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן למה נקרא שמו ירדן, שיורד מדן... ואמר רבי יצחק לשם זו פמייס, ותניא יוצא ירדן ממערת פמייס, אמר רב כהנא זכרותיה (עיקרו) דירדנה ממערת פמייס.... (בכורות נה א)

מי הירדן ומי ירמוך פסולים (למי חטאת) מפני שהם מי תערובות... (פרה ח י)

פרקי דרבי אליעזר:

...בששי הוציא מן הארץ בהמה שהוא רבוץ בהררי אלף... ומי ירדן להשקותו, שמימי הירדן סובבין את כל ארץ ישראל, חציין למעלה מן הארץ וחציין למטה מן הארץ, שנאמר יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו... (פרק יא)

ילקוט שמעוני:

הירדן יסוב לאחור, מה טיבו ומה איכפת לו, וכי בירדן היו, אלא מכאן אתה למד אם ברחה ראש האומנות ברחה כל האומנות, כיוון שראה הירדן לים בורח, אף הוא ברח... (תהלים קיד, תתעג)

מהר"ל:

אמר רב יהודה אמר רב ירדן יוצא וכו'. והמאמר הזה בא לבאר על ענין הירדן שאינו כמו שאר נהרות, כי הנהר הזה ראש להנהרות המקיפים את ארץ ישראל, ובא לבאר שהוא מיוחד מכל שאר נהרות, שיציאתו ממקום נסתר, שהרי יוצא ממערת פמיאס, ודבר זה מורה שיש לירדן מדרגה עליונה גם כן, שכל דבר שיש לו מדריגה עליונה יוצא ממקום נסתר, ולכך אמר שהוא יוצא ממערת פמיאס, וגם הוא נופל לתוך פיו של לויתן, רוצה לומר, כי סופו מקושר גם כן במדרגה עליונה אלקית נסתרת, ומפני זה אמר הנביא שיטבול נעמן בירדן דוקא, ושם יהיה נרפא, כי המדרגה הגלויה ראויה לטומאה, והמדרגה הנסתרת אין ראויה לטומאה, וכמו שאמרו אין מקום בית הסתרים מקבל טומאה... (חידושי אגדות בבא בתרא עד)