ירד

(ראה גם: אלקים-ירד, הלך, עלה)

אבן עזרא:

וירד יהודה - ולחז"ל שירד יהודה מגדולתו, וזה דרך דרש, כי הבא מצפון של עולם לדרומו הוא יורד, ואנשי המחקר יבינו זה. (בראשית לח א)

רש"י:

וירדתי - לשון יללה עד שגופו משתבר. (שופטים יא לז)

מורה נבוכים:

הירידה והעליה שני שמות מונחים בלשון העברי, וענינם ידוע, כי כשיעתק הגוף ממקום אל מקום שפל ממנו יאמר ירד... ואחר כך הושאלו שני שמות האלה לגדולה ולעוצם, עד כשתשפל מעלת האיש יאמר ירד... ועל זה הצד עוד יעשה בירידת העיון, והיות האיש פונה במחשבתו אל ענין פחות מאד יאמר שירד... וכאשר היינו המון האנשים למטה שבתחתיות במקום ובמעלת המציאות, בערך לסובב, והוא יתעלה במעלה שבעליונים לפי אמיתת מציאות וגדולה ועצמה לא עליונית של מקום, ורצה יתעלה במה שרצה הגיע חכמה ממנו והשפעת נבואה על קצתנו, קרא שרות הנבואה על הנביא או שכון השכינה במקום ירידה... וכל ירידה ועליה שתמצאם מיוחסות לבורא יתעלה אמנם הרצון בהם זה הענין. וכן כשתרד מכה באומה או באקלים כפי רצונו הקדום... יכנה הענין הזה גם כן בירידה להיות האדם שפל ונבזה שיפקדו מעשיו ויענש עליהם לולא הרצון... (חלק א פרק י)