ישועה

(ראה גם: הצל, עזרה)

שוחר טוב:

שלשה דברים ניתנו מתנה לעולם ואלו הן... רבי יהושע אומר אף הישועה, שנאמר ותתן לי מגן ישעך, ובזכות מה, בזכות התורה, וימינך תסעדני זו התורה, שנאמר (דברים ל"ג) מימינו אש דת למו... (תהלים יח)

רבינו בחיי:

הבקר - שפורענות הרשעים בבקר, וכן ישועת הצדיקים, שנאמר והיה נכון לבקר... (שמות י יג). לישועה - גאולת מצרים שאחריה עוד גלות נקראת ישועה, ולעתיד לבא שאין אחריה גלות נקראת ישועות, שנאמר (תהלים נ"ג) מי יתן מציון ישועות וגו', ונקראת תשועת עולמים... (שם טו ג)

ספורנו:

ויריצוהו - כדרך כל תשועת ה' שנעשית כרגע, וכן במצרים ולעתיד לבא. (בראשית מא יד)

מהר"ל:

...השלישי שהיה יישוב הארץ על ידי מקומות וכרכים חזקים, ועיקר היישוב כאשר יש שם כרכים גדולים ותקיפים ואלו שלשה הם ישוב הארץ, דהיינו הראשון כאשר אין הארץ ארץ מדבר והיא מתברכת, השני רבוי עם, השלישי כאשר היא מיושבת בכרכים גדולים, וכן תמצא בכתוב שהזכיר ג' דברים אלו, שנאמר (במדבר י"ג) וראיתם את הארץ מה היא וגו' החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב זהו כנגד הרבוי, ואחר כך חוזר ואומר עוד ומה הארץ וגו' הטובה היא אם רעה ומה הערים וגו' אם במבצרים זהו כנגד הכרכים... (חידושי אגדות גיטין נה ב)

מלבי"ם:

ונושעתם - שהיא תשועה גמורה, בנגוד להצלה. (במדבר י ט)

הישועה היא מצרה השקוע בה עתה, וההצלה מוסיפה שהיא הגנה בעד הרעה והצרה שלא תבא גם בעתיד, הושיעני מכל רודפי עתה, ומוסיף והצילני גם להלאה. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ישועת ה' - נראה שיש להבדיל בין ישועה לבין תשועה, ישועה נגזרת משורש ישע תשועה משורש שוע... ישועה היא לגבי הצלת יישות האדם השרוי בסכנה, ובניגוד לכך תשועה הצלה ממיצר ומצרה, הרחבת התחום החיצוני, הענקת עוצמה, שיחרור שטח כבוש. מכאן שתשועה באה בעיקר כביטוי להענקת נצחון במלחמה... (שמות יד יג)

משך חכמה:

ואין מושיע - ישועה הוא על פי רוב במיתתו של השונא, דאם לא כן יכתב עוזר. (דברים כב כז)