ישמעאל בן פיאבי

תלמוד בבלי:

ועל כיוצא בהם אמר אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף בן חנין... אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי, אוי לי מאגרופן, שהם כהנים גדולים ובניהן גיזברין וחתניהם אמרכלין ועבדיהן חובטין את העם במקלות. תנו רבנן, ארבע צווחות צוחה עזרה... שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאבי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה... (פסחים נז א)