יששכר איש כפר ברקאי

תלמוד בבלי:

...ועוד צווחה (עזרה) צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי, שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים, דהוה כריך ידיה בשיראי (משי) ועביד עבודה... (פסחים נז א)

...מאי סליקא ליה, ינאי מלכא ומלכתא הוו יתבין, מלכא אמר גדיא יאי, ומלכתא אמרה אימרא יאי (גדי טוב יותר או כבש), אמרו נשייליה ליששכר איש כפר ברקאי, דכהן גדול הוא וקים ליה קדירה. שיילוהו, אמר להו אי גדיא יאי ייסק לתמידא, בהדי דאמרי אחוי בידיה, אמר להון מלכא הואיל ואחוי בידיה קוצו לידיה דימינא, יהיב שוחד, קציוה לידיה שמאלא, שמע מלכא אמר ליקצו נמי לידיה דימינא, אמר רב יוסף בריך רחמנא דשקליה ליששכר איש כפר ברקאי למטרפסיה. (כריתות כח ב)