יש

זהר:

פתח רבי שמעון ואמר להנחיל אוהבי יש וגו', אשרי הם בני העולם העוסקים בתורה, כי כל מי שעוסק בתורה אהוב הוא למעלה ואהוב הוא למטה, ונוחל בכל יום נחלת עולם הבא, זהו שאמר הכתוב להנחיל אוהבי יש, מהו יש, זה הוא עולם הבא (שהיא בינה), שמימיו אינו נפסק לעולם. ומשום זה מרמז לנו השם יששכר שעסק בתורה, יש שכר, שזה הוא השכר של העוסקים בתורה, י"ש. (ויחי תרפח, ועיין שם עוד)

מהר"ל:

ויש מפרשים אלו י"ש עולמות, דהיינו שהספירה העליונה היא כתר עליון, החצי ממספר כתר הוא ש"י, כי כל כתר יש בו שני דברים, שהכתר מצורף למטה אל אשר הוא כתר לו, ואינו מצורף לגמרי במה שכל כתר נבדל מן אשר עליו הכתר, שהרי הוא עליו נבדל ממנו, ואינו כמו המלבוש אשר הוא מצורף לגמרי, ולפיכך החצי שייך אל העולם, ומזה הושפע ש"י עולמות בזה הצירוף שיש למדה הזאת, שהיא הכתר אל עולם והם כל המציאות, ולפיכך הם ש"י עולמות, אמנם עיקר פירוש זה וסוד זה נבאר במסכת עוקצין. (חידושי אגדות סנהדרין צט ב)

רש"ר הירש:

יש - קרוב לקשה וגשש, דבר קשה וממשי הראוי לגישוש. (בראשית לט ה)