יתר הישמעאלי

 

ואת עמשה שם אבשלום תחת יואב על הצבא, ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב. (שמואל ב יז כה)

וישי הוליד... ואחיותיהם צרויה ואביגיל... ואביגיל ילדה את עמשה ואבי עמשא יתר הישמעאלי. (דברי הימים א ב יג והלאה)

תלמוד בבלי:

...מיד ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש, וכתיב יתר הישמעאלי, אמר רבא מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית... (יבמות עז א)

תלמוד ירושלמי:

כתוב אחד אומר ושמו יתרא הישראלי, וכתוב אחד אומר יתר הישמעאלי, רבי שמואל בר נחמן אומר ישמעאלי היה ואת אמרת ישראלי, אלא שנכנס לבית דינו של ישי, ומצאו יושב ודורש פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ, ונתגייר ונתן לו את בתו. ורבנין אמרין ישראלי היה, ואת אמרת ישמעאלי, אלא שחגר מתניו כישמעאלי, ונעץ את החרב בבית דין, או נהרוג או נקיים דבר רבי, כל מי שהוא עובר על הלכה זו אני הורגו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית... (יבמות מח ב)