כבלע

תרגום יונתן:

כבלע את הקודש - כד ייעלון כהניא לשקוע מאני. (במדבר ד כ)

אבן עזרא:

כבלע - כאשר יוסר בנינו יוסר המסך ונגלה הארון, ויש אומרים כי כבלע כמו ככסות. (שם)

רמב"ן:

כבלע - ...רבותינו אמרו במסכת סנהדרין זו אזהרה אל הגונב כלי שרת שחייב מיתה והקנאין פוגעין בו, שהגנבה והגזל יקראו בליעה... אבל על דרך האמת טעם הכתוב, כי בעבור היות כבוד יושב הכרובים שם, הוזהרו הלוים שלא יהרסו לראות את ה' עד שיורידו הכהנים את הפרוכת, כי אז תראה הכבוד בחביון עזו, וישוב אל מקומו הראשון בקדש הקדשים, ויהיה כבלע את הקדש כפשוטו, והמשכיל יבין. (שם)

רבינו בחיי:

כבלע - לשון הסרת דבר ובטולו, בפשט: כאשר תוסר הפרוכת ויתגלה הארון. ועל דרך הקבלה כשהכבוד מתבלע וחוזר למקומו הראשון אל הקדש למעלה, כי כל השנה היה הכבוד נשמט מן הענן לפני ולפנים ומתגלה על הכפורת... (שם)

הכתב והקבלה:

כבלע - לרשב"ם הוא לשון סתירה, ולרבי לוי במדרש רבה פירושו כהרף עין, ורוצה לומר לא יראה אף כהרף עין את הקדש. (שם)