כבש   וכבשוה

תרגום יונתן:

וכבשוה - ותקופו עליה בנכסין. (בראשית א כח)

רד"ק:

וכבשוה - ...ופשטות הפסוק שבני אדם ימשלו בנבראי הארץ. (שם)

ספורנו:

וכבשוה - שתגינו בשכלכם ותמנעו את החיות שלא יכנסו בגבולכם ואתם תמשלו בה. (בראשית א כח)

רש"ר הירש:

...רדה מציין רק את יחס השליט לעמו, שאף הוא איננו אלא יחס שעל תנאי, שונה הימנו כבש, המציין בפסוק כ"ח את יחס האדם לדוממים... הוראת כבש להכניע דבר בחוזק יד, לבל תהיה לו תקומה, או להפוך ולשנות דבר מעצם טבע ברייתו, כמו הכבשן, התנור ההופך ומשנה לחלוטין כל עצם שהושלך לתוכו. תפקיד זה ניתן לאדם רק ביחס לטבע הדומם, הדוממים ישמשו לו כחומר ומכשיר ואמצעי למלאכת מחשבת לבו, האמנות האנושית היא הכבשן הגדול, ההופך את החומר ומחדש לו צורה...משום כך הוא אומר בפסוק כ"ח: "ומלאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים וגו'"... (שם שם כו)