כדור

תלמוד בבלי:

תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דרבי אבהו כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו תוך ארבע אמות פטור, חוץ לארבע אמות חייב, אמר ליה רבינא לרב אשי היכי דמי, אי דקא ניחא ליה אפילו פורתא נמי, אי דלא ניחא ליה, אפילו טובא נמי לא, אמר ליה סתם משחקין בכדור כמה דעיילי טפי מינח ניחא להו. (סנהדרין עז ב)

הכדור והפקעת של גמי שנתנן על פי החבית אם מירח מן הצדדין לא הציל... (כלים י ד)

הכדור והאמום והקמיע והתפילין שנקרעו, הנוגע בהן טמא ובמה שבתוכן טהור. (שם כג א)

שלש על שלש שנתנה בכדור או שעשאה כדור בפני עצמה טהורה, אבל שלשה על שלשה שנתנו בכדור טמא, עשאה כדור בפני עצמו טהור, מפני שהתפר ממעטו. (שם כח א)