כדכד

תלמוד בבלי:

ושמתי כדכד, אמר רבי שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא, גבריאל ומיכאל, ואמרי לה תרי אמוראי במערבה, ומאן אינון יהודה וחזקיה בני רבי חייא, חד אמר שוהם וחד אמר ישפה. (בבא בתרא עה א)

ילקוט שמעוני:

ושמתי כדכד, רבי אבא בר כהנא אמר כדין וכדין, רבי לוי אמר כדכדיינון, רבי יהושע בן לוי אמר כדכודי. רבי יהודה בן לוי קם עם אליהו ז"ל, אמר ליה לית מרי מחמי לי הדין כדכודי, אמר ליה אין, והראה לו על ידי נס. מעשה בספינה שהיתה מפרשת בים הגדול והיתה כולה נכרים, והיה בה תינוק יהודי אחד, ובא עליה סער גדול בים, אתגלי אליהו ז"ל על ההוא ינוקא, אמר ליה זיל בשליחותי לגבי רבי יהושע בן לוי, ומחמי ליה אינון כדכודי, ואנא משזיב להדא אילפא בזכותך, אמר ליה רבי יהושע גדול הדור הוא, לית הוא מהימן יתי, אמר ליה ענוון סגיא הוא ומהימני יתך. וכד תחמי יתיה לא תחמי ליה קדם בר נש, אלא דבריה למערתא רחיקא מן לוד תלתא מילין. ותחמי ליה יתהון תמן. מיד נעשה נס ויצא משם בשלום. אזל ההוא ינוקא לגבי רבי יהושע בן לוי ואשכחיה יתיב במתיבתא רבא דלוד, אמר ליה מרי, מילתא אית לי למימר לך. קם ליה רבי יהושע בן לוי, איתא חמון ענותנותיה דרבי יהושע בן לוי, דאזיל בתריה מהלך תלתא מילין ולא אמר ליה מה את בעי, וכיון דמטון למערתא אמר ליה מרי אילין אינון אבני כדכודי, וכד חמי יתהון ליה הבהיקה כל לוד מאורו, והשליכן לארץ ונגנזו. (ישעיה פרק נד, תעח)

תרגום יונתן:

כדכד - במרגלין. (שם שם יב)

רד"ק:

כדכד - תרגום ירושלמי של נופך, מרגלית שחורה. (שם)

מלבי"ם:

כדכד - לרז"ל שוהם, והכוונה שיהיו שם נופך אבן יהודה סימן המלוכה... (שם)