כה לחי

תרגום יונתן:

כה לחי - כדין לחייך. (שמואל א כה ו)

רש"י:

כה לחי - כה יהיה לשנה הבא, או כן ראוי לאיש חי זריז וחשוב. (שם)

רד"ק:

כה לחי - הטוב הזה יהיה לך כל ימי חייך. (שם)

אברבנאל:

כה לחי - לעשיר, והנכון כמו כעת חיה, לשנה האחרת. (שם)