כה

מכילתא:

כה תאמר - כה בלשון הקדש, כה בסדר הזה, כה כענין הזה, כה שלא תפחות ולא תוסיף. (יתרו-בחדש פרשה ב)

ויאמר ה' אל משה כה תאמר, בלשון שאני אומר, כה תאמר אל בני ישראל בלשון הקדש, כל מקום שנאמר כה ככה עניה ואמירה הרי זה בלשון הקדש. (שם פרשה ט)

מדרש רבה:

מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים, רבי יהודה אמר מאברהם, כה יהיה זרעך, כה תברכו את בני ישראל, רבי נחמיה אמר מיצחק, שנאמר ואני והנער נלכה עד כה, לפיכך אמר המקום כה תברכו את בני ישראל. ורבנן אמרי מיעקב, שנאמר כה תאמר לבית יעקב, וכנגדו כה תברכו את בני ישראל. אימתי אני מגדל את בניך ככוכבים, רבי אליעזר אמר כשאגלה עליהם בכה, כה תאמר לבית יעקב, ורבי יוסי ברבי חנינא אמר כשאגלה על מנהיגם בכה, שנאמר כה אמר ה' בני בכורי ישראל. (בראשית מג יא)

ילקוט ראובני:

המדה הנקראת כה היא שער התפלה, ובה יפיק כל השואל שאלותיו כח המזלא, והיא מתהפכת מדת הדין לרחמים, תחת מות חיים...ולפי שהכל תלוי במדה זו הנקרת כ"ה, אמר ה' לאברהם כ"ה יהיה זרעך וגו', ולפי שהמדה הזאת יירש אותה אבינו באמרו והיה ברכה, והפסוק וה' ברך את אברהם בכל, הוצרך השי"ת למסור ביד ישראל המפתחות לפתוח ברכה הזאת, ומסר ביד הכהנים המפתחות העליונים להמשיך הברכות, וצוה ברכת כהנים דבר אל אהרן ואל בניו כה תברכו את בני ישראל, לכשהמדה הזאת מתמלאת אזי יבא ויציל לישראל, וסימנך ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. (בראשית לך לך)

...אמר לו משה רבינו אם אינך יודע שם ה' דע כי הפתח הראשון שנכנסין לידיעתו והוא המדה הנקראת כה, ובה נברא שמים וארץ, והוא המחדש אותות מכות גדולות לכל הפושעים והמורדים בו, וזה שאמר לו ולא שמעת עד כה, כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' וגו'... (שמות)

רבינו בחיי:

כה תברכו - ...ועל דרך הקבלה היא מדה עשירית שמתוכה מתנבאים הנביאים ואומרים כה אמר ה', ורוצה לומר תמשיכהו הברכה ממדת החסד, שהיא מדת כהן, אל העשירית, ועם זה העולם מתברך בנשיאות כפי הכהן ובכוונת לבו, ולכן ה"א במלת כה, רמז לה"א אחרונה שבשם, וכה היא מדת הדין רפה המנהגת את ישראל, וכלולה ברחמים, לכן כשאמר לאברהם כה יהיה זרעך, חשבה לו לרחמים, שנאמר ויחשבה לו צדקה. (במדבר ו כג)

הרקאנטי:

כה תברכו, דע כי כנסת ישראל נקראת בתורה כה, ולפי שהיא פתח למעלת רוח הקדש וממנה נכנסין הנביאים, על כן כתוב בתורה כה אמר ה', וזהו כה יהיה זרעך, וכבר פירשתי, כלומר מן המדה הזאת תזכה לזרע, והיא בתו של אברהם אבינו ע"ה, כי בה יפיק שאלתו כל שואל לשנות כח המזלות, כי היא פתח עינים לכל הבקשות, וזהו סוד וחסידיך יברכוכה, מלא, כי מדת חסידות היא להמשיך עד כה, כי אינו חיוב רק עד הצדיק, שנאמר ברכות לראש צדיק, וזהו סוד כי בכה ארוץ גדוד מלא, כלומר במדת כה הנלחמת מלחמותיו של דוד, ועל כן אמר הנה כה תברכו את בני ישראל, כלומר הזהרו במדה הזאת הנקראת כה, פן תמלא אף וחמה ממדת הפחד והגבורה, כי אז היא המחרבת מדינות ומשלחת מכות בכל בני העולם, ועל כן תמשכו אליה רחמים וברכות פן תחריב את העולם, כדי שגם אתם תתברכו מברכותיה, כי כפי השפע הבא אליה מן המעלות אשר לפניה, כך היא מנהגת העולם... (במדבר נשא דף עג, ועיין שם עוד)

מלבי"ם:

וזה דעת רבי יהודה בסוטה ל"ח שמבדיל בין מלת כן ובין מלת כה, שמלת כה מציין שלא ישנה דבר, והיה בלשון הזה, וכמו שכתוב במכלתא יתרו, כה תאמר אל בית יעקב, כה, כענין הזה... (במדבר ו כב)