כויה

ראה גם: חבורה, פצע, מכוה)

תלמוד בבלי:

..ורמינהו מכות אש, אין לי אלא שנכוה באש, נכוה בגחלת ברמץ בסיד רותח בגפסיס רותח וכל דבר הבא מן האור, לאיתויי חמי האור, מניין, תלמוד לומר מכוה מכוה, ריבה, טעמא דרבי רחמנא מכוה מכוה, הא לא רבי רחמנא מכוה מכוה גחלים לאו אש נינהו... רבינא אמר כרוך ותני מכות אש, אין לי אלא שנכוה באש ובגחלת, נכוה ברמץ בסיד רותח ובגפסיס רותח ובכל דבר הבא מחמת האור לאיתויי חמי האור מנין, תלמוד לומר מכוה מכוה ריבה... (פסחים עה א)

תנו רבנן נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו, ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו, משום רבי אחא אמרו של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר, של יין אין מעידין עליו מפני שהוא מכבה, אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר. (יבמות קכא ב)

...דתניא רבי אומר כויה נאמרה תחילה, בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה, במאי קא מיפלגי, רבי סבר כויה דלית בה חבורה משמע, כתב רחמנא חבורה לגלויי עלה דכויה דאית בה חבורה אין אי לא לא, ובן עזאי סבר כויה דאית בה חבורה משמע, כתב רחמנא חבורה לגלויי עלה דכויה דלית בה חבורה... (בבא קמא פד ב, וראה שם עוד)

אבן עזרא:

כויה - מכות אש... (שמות כא כד)