כורת

(ראה גם: דבורה, דבש)

תלמוד בבלי:

ואלא רבי אליעזר דכוורת דבורים, דתנן כוורת דבורים, רבי אליעזר אומר הרי היא כקרקע, וכותבין עליה פרוזבול, ואינה מקבלת טומאה במקומה, והרודה ממנה בשבת חייב חטאת, וחכמים אומרים אינה כקרקע, ואין כותבין עליה פרוזבול, ומקבלת טומאה במקומה, והרודה ממנה בשבת פטור, התם כדאמר רבי אלעזר טעמא, דאמר רבי אלעזר מאי טעמא דרבי אליעזר, דכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת... (בבא בתרא סה ב)

מכר כוורת מכר יונים... (שם עח ב)

המוכר... פירות כוורת נוטל ג' נחילים ומסרס... במה מסרסן, אמר רב יהודה אמר שמואל בחרדל... אמר רב כהנא דבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם, אלמא קסבר לא בעי מחשבה, מיתיבי דבש בכוורת אינו לא אוכל ולא משקה, אמר אביי לא צריכא, אלא לאותן שתי חלות... (שם פ א, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

מה אנן קיימין, אם במחובר לקרקע כל עמא מודיי שהוא כקרקע, אם בנתונה על גבי שתי יתידות כל עמא מודיי שאינה כקרקע, אלא כי אנן קיימין במונחת על גבי קרקע, ואתיי כיי דאמר רבי זעירא בשם רבי ירמיה כותבין פרוזבול על מקומה של תנור, ועל מקומה של כירה, רב חונא בר אדא אמר אף על מקומה של נר, אף בפת כן מחלוקת, רבי אליעזר וחכמים, דבש גידולי כוורת, פת אינו גידולי תנור... (שביעית ל א)

כוורת שהיא בתוך הפתח ופיה לחוץ, כזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ כל שהוא כנגד הזית תחתיה וגבה טמא... (אהלות ט א, וראה שם עוד)