כור

רש"י:

מכור הברזל - כלי שמזקקין בו את הזהב. (דברים ד כ)

כור הברזל - חרסים שמזקקין בו זהב קרוי כור. (מלכים א ח נא)

רד"ק:

כור הברזל - נצרפו במצרים בעבודה קשה כזהב בכור ואש שיעשו הכורים מאדמה... (שם)