כוש   כושי

(ראה גם: חם)

 

ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. (בראשית י ו)

וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גבור בארץ. (שם שם ח)

ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכושית אשר לקח, כי אשה כושית לקח. (במדבר יב א)

ויאמר יואב לכושי לך הגד למלך אשר ראיתה, וישתחו כושי ליואב וירץ. (שמואל ב יח כא)

שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני. (תהלים ז א)

הלוא כבני כושיים אתם לי בני ישראל נאם ה', הלא את ישראל העלתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר. (עמוס ט ז)

תלמוד בבלי:

מיתיבי ראה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן ואת הקפח ואת הננס ואת הדרניקוס אומר ברוך משנה את הבריות... (ברכות נח ב)

בעא מיניה לוי מרבי מנין לחבורה שאינה חוזרת, דכתיב היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו, נמר גווניו מבעי ליה, אלא ככושי, מה עורו דכושי אינה חוזרת, אף חבורה אינה חוזרת. (שבת קז ב)

דתניא מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים. (עירובין צו א)

תא שמע מצרים היה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, ומצרים אחד מששים בכוש, וכוש אחד מששים בעולם... (פסחים צד א)

...אמר לו הקב"ה למשיח קבל מהם, אכסניא עשו לבני במצרים, מיד יאתיו חשמנים מני מצרים, נשאה כוש קל וחומר בעצמה, ומה הללו שנשתעבדו בהן כך, אני שלא נשתעבדתי בהן לא כל שכן, אמר לו הקב"ה קבל מהם, מיד כוש תריץ ידיו לאלקים... (שם קיח ב)

האי הימלתא (בשמים כתושים בדבש, רש"י) דאתי במי הנדואי (מארץ כוש) שריא ומברכים עליה בורא פרי האדמה... (יומא פא ב)

אמר מר אתרוג הכושי פסול, והתניא כושי כשר, אמר אביי כי תנן נמי מתניתין דומה לכושי תנן, רבא אמר לא קשיא הא לן (לבני ארץ ישראל שרחוקין מארץ כוש ואינם רגילים בהם) והא להו. (סוכה לו א)

הנהו תרתי כושאי דהוו קיימי קמי שלמה אליחרף ואחיה בני שישא סופרים דשלמה הוו... (שם נג א)

מהודו עד כוש, רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי... (מגילה יא א)

...היינו דכתיב שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני, וכי כוש שמו, והלא שאול שמו, אלא מה כושי משונה בעורו אף שאול משונה במעשיו, כיוצא בדבר אתה אומר על אודות האשה הכושית אשר לקח, וכי כושית שמה, והלא ציפורה שמה, אלא מה כושית משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה... מה כושי משונה בעורו אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומות. (מועד קטן טז ב)

תא שמע מבלורית דכושיים דבתר דמגלחין לה רפיא מלתחת... (נזיר לט א)

עשרה קבים שכרות ירדו לעולם, תשעה נטלו כושים וכו'. (קידושין מט ב)

...ואלא למעוטי יין כושי... (בבא בתרא צז ב)

תנו רבנן בראשונה היו אומרים יין של עין כושי אסור מפני בירת סריקא (עובדי כוכבים וסמוכין לעין כוש)... (עבודה זרה לא א)

הכושי הגיחור והלבקן והקפח והננס ... פסולין באדם וכשרים בבהמה... כושי אוכמא. (בכורות מה ב)

תלמוד ירושלמי:

תני עץ חיים אחד מששים לגן, הגן אחד מששים לעדן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, תמצית כור תרקב שותה, תמצית כוש מצרים שותה, נמצאת אומר מצרים מהלך ארבעים יום, כוש מהלך שבע שנים ועוד... (ברכות ה א)

בהרת עזה, נראית בגרמוני כהה, והכהה בכושי עזה. (נגעים ב א)

מדרש רבה:

ובני חם כוש ומצרים, אמר רבי שמעון בן לקיש היינו סבורים שנתבלעה משפחתו של פוט, בא יחזקאל ופירש (יחזקאל ל') כוש ופוט ולוד וכל הערב וכוש ובני ארץ הברית אתם בחרב יפולו. (בראשית לז ב)

וכוש ילד את נמרוד, הדא הוא דכתיב (תהלים ז') שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני, רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינא בר יצחק כנגד בימה של רשע אמרו, וכי כושי הוה עשו, אלא שעשה כמעשה נמרוד... (שם שם ג)

כתיב עבד משכיל ימשול בבן מביש, עבד משכיל זה אליעזר, ומהו השכלתו, אמר כבר קללתו של אותו האיש בידו, שמא יבא כושי אחד או ברבר אחד וישתעבד בי, מוטב לי להשתעבד בבית הזה... (שם ס ב)

מעשה בכושי אחד שנשא לכושית אחת והוליד ממנה בן לבן, תפס האב לבן ובא לו אצל רבי, אמר לו שמא אינו בני, אמר לו היה לך מראות בתוך ביתך, אמר לו הין, אמר לו שחורות או לבנות, אמר לו לבנות, אמר לו מיכן היה לך בן לבן. (שם עג ז)

...אמר (פוטיפר) בכל מקום גרמני מוכר כושי, וכאן כושי מוכר גרמני, אין זה עבד... (שם פו ד)

...היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצרים, המצרים אומרים על כאן תחומינו, והכושים אומרים עד כאן תחומינו, כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם, הגבול שהיו נכנסות לתוכו הדבר ידוע שאין השדה של כוש. (שמות י ב)

מדרש תנחומא:

כי אשה כושית לקח, כושית בגימטריא יפת מראה, חשבונו של זה כחשבונו של זה, האשה כושית, מגיד שהכל מודים ביופיה כשם שהכל דוברים בשחרותו של כושי... כי אשה כושית לקח, מה תלמוד לומר אלא יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה, או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה, וזו נאה בכל ועתה גירשה, ועל שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא לבנו נאה כושי, כדי שלא ישלוט בו העין. (צו יג)

פרקי דרבי אליעזר:

על אודות האשה הכושית, וכי כושית היתה, אלא מה הכושי הזה משונה בעורו, כך היתה צפורה משונה במעשיה הטובים, רבי תנחום אומר אף ישראל נקראו כושים, שנאמר הלא כבני כושיים אתם לי (עמוס ט' ז'), כתוב אחד אומר (ירמיה ל"ח) וישמע עבד מלך הכושי, וכי עבד כושי היה והלא ברוך בן נריה היה, אלא מה הכושי הזה משונה בעורו, כך ברוך בן נריה משונה במעשיו הטובים משאר בני אדם... (פרק נג)

פסיקתא:

וישמע עבד מלך הכושי, הוא היה אחד מד' בני אדם שנקראו כושים, ציפורה וישראל ושאול ועבד מלך הכושי... (פרק כו, וכבפרקי דרבי אליעזר)

שוחר טוב:

מהו על דברי כוש בן ימיני, אמר רבי חיננא בר פפא מה אדוניתו של יוסף תבעה אותו ... ואומרת בא אלי העבד העברי, אף שאול אמר כי הקים בני את עבדי עלי לארב, כשם שבאת הכושית פטרונתו של יוסף עליו בדברים, כך בא שאול בן ימיני עלי בדברים... ולמה קראו כוש, שהיה משתנה עלי בכל שעה ורודפני... דבר אחר על דברי כוש, זו כנסת ישראל, כשישראל חוטאים להקב"ה קורא אותם כושיים, שנאמר הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל,כיוצא בו כי אשה כושית לקח (במדבר י"ב), וכי כושית לקח, והלא צפורה לקח, אלא מה כושית משונה בעורה, אף צפורה משונה במעשים טובים, וכן היה שאול משונה במעשיו וביופיו וגבוה מכל העם... (תהלים ז)

מדרשים:

ארבעה נקראו כושים, צפורה, ושאול, וישראל, וברוך בן נריה. צפורה שנאמר (במדבר י"ב) על אדות האשה הכושית, ושאול שנאמר, (תהלים ז') על דברי כוש בן ימיני, וברוך בן נריה שנאמר, (ירמיה ל"ח) עבד מלך הכושי, וישראל שנאמר (עמוס ט') הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל. (מדרש ג וד)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר אתה מנעת מלהעמיד לי בן רביעי, לפיכך בן רביעי שלך מקולל, אתה מנעת אותי מלעשות דבר שהוא באפלה, לפיכך יהא אותו האיש כעור ומפוחם, חם וכלב שמשו בתיבה, לפיכך יצא חם מפוחם... (בראשית פרק י, סא)

שלש שמות נקראו לו, כוש נמרוד אמרפל, כוש שהיה כושי ודאי... (שם פרק יד, עב)

אמונות ודעות:

...ואם היה בארץ כוש, יביאוהו (את הנגאל) באסדות של גומא עד שיגיע למצרים, לפי שבמעלה הנילוס הרים בולטים במים, ואי אפשר לסירות לעבור בו שלא ישברו, אבל אסדות של גומא המזופפות מתקפלות ואינן נשברות, כאמרו הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש השלח בים צירים ובכלי גומא על פני מים, וענין צלצל כנפים שכנפותיה מכוסים ומסותרים מהרבה בני אדם, כאמרו בסוף הפרשה בעת ההיא יובל שי לה', ושם נאמר מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי יובלון מנחתי. (מאמר ח פרק ו)

תרגום יונתן:

כושי - הנדואה... (ירמיה יג כג)

תרגום אונקלוס:

אשה הכושית - שפירתא. (במדבר יב א)

אבן עזרא:

...ויש אומרים כי הכושים הם עבדים בעבור שקלל נח את חם, והנה שכחו כי המלך הראשון אחר המבול היה מכוש. (בראשית ט כה)

כבני כושיים - ליפת הכושים אינם מכירים אבותיהם שמזנים, ואתם בני אב אחד... (עמוס ט ז)

רד"ק:

לכושי - שהתגייר, או ישראלי שחור ככושי. (שמואל ב יח כא)

היהפוך כושי עורו - שהשחרות דבר טבעי בו ולא מקרי... (ירמיה כג כג )

כבני כושיים - שעבדים לאדוניהם לעולם. (עמוס ט ז)

גם אתם - אף על פי שכושים רחוקים, גם הם הרעו לישראל, ויהיו חללי חרב. (צפניה ב יב)

כוש - שנהר גדול יסובבנה. (יחזקאל ל ט)

כוזרי:

ואיש שחסרו סבותיו ובא חסר, ככושי אשר לא הוכן ליותר מקבול צורת האדם והדבור בתכלית החסרון... (א א)

רבינו בחיי:

האשה הכושית - שהמדינים ישמעאלים וגרים באהלים ונתונים בשמש... (במדבר יב א)

מהר"ל:

אמנם מה שנתנו מדרגה הראשונה למצרים והשנים לכוש, דברים אלו אי אפרש לפרש רק לאיש חכם גדול ונבון, והוא יודע כי מצרים כח שלהם כח המים... וכושיים יש להם התיחסות אל האש, שהם שחורים מכח חום השמש שהוא אש, ובשביל כך המדריגה הראשונה ארץ מצרים, השניה כוש כולל עליו, ואחר כך העולם... (באר הגולה באר ו ד"ה אמר רבא שיתא אלפי פרסא)

מלבי"ם:

כל ארץ כוש - ששם מקום התאוה. (בראשית ב יג)