כושן רשעתים

(ראה גם הסטוריה-שופטים)

 

ויחר אף ה' בישראל וימכרם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהרים, ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתים שמנה שנים. ויזעקו בני ישראל אל ה' ויקם ה' מושיע לבני ישראל ויושיעם, את עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו... (שופטים ג ח)

תלמוד בבלי:

תנא הוא בעור, הוא כושן רשעתים, הוא לבן הארמי, בעור שבא על בעיר, כושן רשעתים דעבד שתי רשעיות בישראל, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים, ומה שמו, לבן הארמי שמו. (סנהדרין קה א)

תלמוד ירושלמי:

ודרבי יונה כרבי אחא, דאמר הוא לבן הוא כושן רשעתים ולמה נקרא שמו כושן רשעתים, שעשה שתי רשעיות, אחת שחילל את השבועה, ואחת ששיעבד בישראל שמונה שנה. (נזיר מב ב)

אלשיך:

ותעז ידו - ולא הרג את כושן רשעתים, שלחז"ל היה לבן ששמש אכסניא ליעקב. (שופטים ג י)