כותל מערבי

(ראה גם: בית המקדש, שכינה)

זהר:

...ובו נשבעים, שכתוב חי ה' שכבי עד הבקר (היסוד נקרא חי), שהשכינה התחתונה הנקראת כותל מערבי, (שהיא המלכות), היא משכן שלו, על שם שהיא תל שהכל פונים אליו... (משפטים תה, ועיין שם עוד)

מדרש רבה:

הנה זה עומד אחר כתלנו, אחר כותל מערבי של בית המקדש, למה שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם... (שיר ב כב)

מדרש תנחומא הקדום:

אמר רבי אלעזר בן פדת, בין חרב ובין לא חרב אין השכינה זזה ממקומה, שנאמר ה' בהיכל קדשו, ומניין שנאמר והיה עיני ולבי שם כל הימים... אמר רבי אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר הנה זה עומד אחר כתלנו... (שמות י)

פסיקתא:

הנה זה עומד אחר כתלנו, זה כותל מערבי של בית המקדש שאינו חרב לעולם. (פרק טו)

ילקוט שמעוני:

אמר רבי שמואל בר נחמני עד שלא חרב בית המקדש היתה השכינה נתונה בהיכל, שנאמר ה' בהיכל קדשו, משחרב בית המקדש ה' בשמים כסאו סלק שכינתו בשמים. אמר רבי אלעזר בן פדת בין חרב בין לא חרב אינו זז ממקומו, שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים, וכן הוא אומר קולי אל ה' אקרא ויענני מהר קדשו סלה, שאפילו הוא הר הרי הוא בקדושתו... אמר רבי אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר הנה זה עומד אחר כתלנו... (מלכים א פרק ח, קצה)

אלשיך:

כי ימוך אחיך - ועוד ירמוז לגלות... כי ביובל יצאו מטומאת אשמותיהם על ידי חבלי משיח, והמשכון על כך הוא בית מושב עיר חומה, כי גם אחרי המכירה לא זזה שכינה מכותל מערבי. (ויקרא כה כה)

אד-ני ילעג למו - שכינה שלא נסתלקה לשמים ולא זזה מכותל מערבי. (תהלים ב ד)

נורא אלקים ממקדשיך - שלא זזה שכינה מכותל המערבי, וגם ממנה יש לירא. (שם סח כה)

ויחמס כגן הגלוי מלמעלה ומצדו גדר, כן נשארה שכינה בצד כותל מערבי ששם מקבל תפילות ומצמיח ישועות, ועדיין יוצא משם נהר שפע כמהגן הידוע, אבל מועדו להוועד עם ישראל שכח לגמרי. (איכה ב ו)