כזבי

(ראה גם: דור המדבר-פעור, זמרי, פנחס)

 

ושם האשה המוכה המדינית כזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדין הוא. (במדבר כה טו)

מכילתא:

וכן כזבי בת נשיא מדין אחותם, וכי אחותם היא, והלא ראש אומות בית אב היה, שנאמר ולכהן מדין שבע בנות, ומה תלמוד לומר אחותם, אלא על שנתנה נפשה על אומתה נקראת על שמה. (בשלח-שירה פרשה ח)

תלמוד בבלי:

...אמר לה השמיעי לי, אמרה לו בת מלך אני, וכן צוה לי אבי לא תשמעי אלא לגדול שבהם, אמר לה אף הוא נשיא שבט הוא, ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו, שהוא שני לבטן, והוא שלישי לבטן, תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה... תני רב יוסף קבר שלה אמה, אמר רב ששת לא כזבי שמה אלא שוילנאי בת צור שמה, ולא נקרא שמה כזבי, שכזבה באביה, דבר אחר כזבי שאמרה לאביה כוס בי עם זה, והיינו דאמרי אינשי בין קני לאורבני שולנאי מאי בעיא, גפתא לאמה (ודאי לשם זנות הלכה למקום יחוד, כמו אמה). (סנהדרין פב א וב)

ילקוט ראובני:

כזבי היתה גלגול דינה, זמרי גלגול שכם, ורבי עקיבא היה ניצוץ מנשמת זמרי, והוא שכם בן חמור, וזה סוד מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמו"ר, ואשת טורנוסרופוס הרשע שלקח רבי עקיבא היא כזבי... (פנחס)

תרגום יונתן:

כזבי - דמתקריא שלונאי בת בלק... (במדבר כה טו)

רמ"ע מפאנו:

כזבי היא איזבל, ותיקונה היתה אשת טורנוסרופוס דהוה אשת רבי עקיבא. וידוע כי איזבל היתה רודפת את אליהו שהוא פינחס להנקם ממנו, וזמרי הוא רבי עקיבא והוא תיקונו, וכזבי תיקונה במטרוניתא... (גלגולי נשמות אות כ)

אור החיים:

וידקר את שניהם - בשלמא איש ישראל כמשפט ההלכה, שקנאים פוגעים בו, אבל האשה אינה חייבת מיתה... ואפשר שדן בה משפט הבהמה, דכתיב ואת הבהמה תהרוגו... (שם שם ח)

המדינית - שלא היתה במופקרות זולתה... טעמה שהיתה בת בלק השונא הגדול, ועל שזלזל בלק בכבודו הורידוהו מגדולתו, ואולי לא רצו מואב להפקיר בנותיהם עד שקדם לכך בלק מלכם... (שם שם יז)