כזיב

תלמוד ירושלמי:

מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי, כזיב עצמה מה היא, תני גזיב עצמה פטורה מן הדמאי. (דמאי ד ב)

לקח טוב:

...וזה שאמר הכתוב והיה בכזיב, על שם מעשה מכירת יוסף נקרא כזיב, שכן כתוב באלישע הנביא אל תשלה את אמתך (מלכים ב' ד'), וכתיב אל תכזב בשפחתך (שם שם ט"ז), כך כזיב ושלה אחד הוא, והיה יהודה בכזיב במעשה מכירת יוסף. (בראשית לח ב)