כחש

(ראה גם: כזב, שקר)

אבן עזרא:

ולא תכחשו - בפקדון מופקד אצלך, והיודע ואיננו מעיד גם כן מכחש. (ויקרא יט יא)

ספר החינוך:

שלא נכחש במה שהפקד בידינו ובכל מה שיש לזולתנו, שנאמר ולא תכחשו, ובא הפרוש שבממון הכתוב מדבר, מדיני המצוה מה שאמרו ז"ל שהכופר בפקדון פסול לעדות, ואף על פי שלא נשבע... (קדושים מצוה רכה)

מלבי"ם:

וכחש בעמיתו - מגיד לחברו בפניו היפך דעתו, ויש הבדל בין כחש שבא אחריו שימוש הב', ובין כיחוש שאחריו שימוש הלמ"ד, כחש עם ב' מגיד לחברו בפניו דבר שחברו טוען נגדו ומניח הפך דעתו... וכחש שאחריו למ"ד אומר לחברו דבר שקר שאין חבירו מכחישו... ומטעם זה תראה שכל הכחשה נגד ה' כשבא אצל ישראל בא אחריו שימוש הב', כחשו בה' (ירמיה ז')... וכשבא אצל עכו"ם בא אחריו שימוש הלמ"ד, משנאי ה' יכחשו לו (תהלות פ"א)... (ויקרא ה כא)

ולא תכחשו - הוא בדבר שחברו מכיר בשקרו, כגון בפקדון, ושקר הוא כשאינו מכיר בו. (שם יט יא)

רש"ר הירש:

וכחש - כחש קרוב אל כעס, רוגז מוצדק על התנהגות בלתי הוגנת, ואילו כחש רוגז מלאכותי על תביעה מוצדקת, שהנתבע מייחס לה חוסר הגינות, נמצא כחש ב לכפור בתביעה מוצדקת, ומכאן בדרך כלל להתנהג בניגוד לציפיה מוצדקת... (שם ה כא)

העמק דבר:

תכחשו - הוא על שעבר, תשקרו - אם הבטיח דבר לעתיד. (שם)