כח

(ראה גם: גבורה, חיל, עוז)

תלמוד בבלי:

מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר... מבלתי יכולת ה', יכול ה' מיבעי ליה, אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם, עכשיו יאמרו אומות העולם תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל. (ברכות לב א)

אמר רב טבי אמר רבי יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפית ביום צרה צר כחכה... (שם סג א)

בעי רבי יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו, מאי קמבעיא ליה, אמר רב אדא בר אהבה שני כחות באדם אחד קא מבעיא ליה, כאדם אחד דמי וחייב, או דילמא כשני בני אדם דמי ופטור. (שבת ה א)

אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמר יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו... אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן... (שם קיט ב)

אמר רבי בר רב יודא אמר רב מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כוחן של חכמים וכהה מאור עיניהם. (פסחים סב ב)

...אמרו על בנה של מרתה בת בייתוס שהיה נוטל שתי יריכות של שור הגדול שלקוח באלף זוז, ומהלך עקב בצד אגודל... (סוכה נב ב)

אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב בעשרה דברים נברא העולם, בחכמה ובתבונה ובדעת ובכח... (חגיגה יב א)

תנו רבנן חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה, וכולן לקו בהן, שמשון בכחו... דכתיב ויסר כחו מעליו... (סוטה י א)

דאמר שמואל הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא, אי איישר חיל אבטליניה. (גיטין לו ב)

לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש... (שם נב א)

שלשה דברים מכחישין כחו של אדם, ואלו הן, פחד דרך ועון... (שם ע א)

...אלא אכיחו וניעו, היכי דמי, אי בהדי דאזלי מזקי כחו הוא... (בבא קמא ג ב, וראה שם עוד)

...מהו דתימא כחו לאו כגופו דמי, קא משמע לן דכחו כגופו דמי, דכל היכא דגופו תבר, כחו נמי תבר... (שם י ב)

וכי תימא שאני ליה לסומכוס בין נזק כחו לכח כחו... (שם יח א)

...אמר ליה חילך לאורייתא... (בבא מציעא פד א)

תנו רבנן עלו באילן שכחו רע, ובסוכה שכוחה רע טמא, היכי דמי אילן שכוחו רע, אמרי דבי רבי ינאי כל שאין בעיקרו לחוק ורבע, היכי דמי סוכה שכוחה רע, אמר ריש לקיש כל שנחבאת בחזיונה (שהאוחז בה טומנה בכף ידו, רש"י). תנן התם המהלך בבית הפרס על גבי אבנים שיכול להסיט, על האדם ועל הבהמה שכוחן רע טמא, היכי דמי אדם שכוחו רע, אמר ריש לקיש כל שרוכבו וארכבותיו נוקשות, היכי דמי בהמה שכוחה רע, אמרי דבי רבי ינאי כל שרוכבה מטילה גללים. (שם קה ב)

אמר רבי חנן למה נקרא שמה תושיה, מפני שהיא מתשת כחו של אדם... (סנהדרין כו ב)

רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו, ואל יהו לו צרים מלמעלה. (שם מד ב)

אמר רב פפא האי מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא גירי דידיה הוא ומיחייב, הני מילי בכח ראשון, אבל בכח שני גרמא בעלמא הוא... (שם עז ב, וראה שם עוד)

וירדף עד דן, אמר רבי יוחנן כיון שבא אותו צדיק עד דן תשש כחו, ראה בני בניו שעתידין לעבוד עבודה זרה בדן... (שם צו א)

...אלא כח כחו לרבי היכי משכחת לה, כגון דשדא פיסא ומחיה לגרמא, ואזיל גרמא ומחיה לכבא לכבאסא ואתר תמרי, ואזול תמרי וקטול. (מכות ח א)

בן שלשים לכח... (אבות ה כא)

דכתיב והכהן הגדול מאחיו, שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושר. (הוריות ט א)

אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כחן שלכהנים, שאין לך קל בעופות יותר ממוראה ונוצה, פעמים שהכהן זורקן יותר משלשים אמה... (זבחים סד א)

אמר רב טובות וסימניך יפה כח הבן מכח האב... (חולין מט ב)

כח דהתירא עדיף. (שם נח א)

תלמוד ירושלמי:

רבי הונא בר אחא בשם רבי אלכסנדרא בא וראה כמה גדול כוחן של עושי מצוה, שכל השקפה שבתורה ארורה, וזה בלשון ברכה. (מעשר שני לב ב)

מדרש רבה:

אמר רבי לוי למדתך תורה דרך ארץ, לפום חילך אכול... (בראשית כ ל)

אמר רבי אליעזר משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כחה יפה ואחת כחה רע, על מי הוא נותן את העול, לא על זאת שכחה יפה, כך הקב"ה מנסה את הצדיקים... (שם לב ג)

בא וראה היאך הקול יוצא אצל כל ישראל וכל אחד ואחד לפי כחו, הזקנים לפי כחן, הבחורים לפי כחן, והקטנים לפי כחן והיונקים לפי כחן, והנשים לפי כחן, ואף משה לפי כחו... וכן הוא אומר קול ה' בכח, בכחו לא נאמר, אלא בכח, בכחו של כל אחד ואחד, ואף נשים מעוברות לפי כחן. אמר רבי יוסי ברבי חנינא אם תמה אתה על הדבר הזה, למוד מן המן, שלא היה יורד לישראל אלא לפי כחו של כל אחד ואחד מישראל, בחורים היו אוכלין אותו כלחם... (שמות ה ט)

רבי יוחנן בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אמרו לפעלא טבא יישר כחך... (שם כ ח)

מי היה רואה את פרעה נוטל סל ומגריפה ועושה בלבנים ולא היה עושה, מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו בכל כוחן, לפי שהיו בעלי כח וגבורים... (במדבר טו טז)

...נתן הקב"ה כח בקולו וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו כדי שישמעו האומות שהוא מברכן. (שם כ כ)

בא וראה כמה גדול כחן של צדיקים וכמה גדול כחה של צדקה, וכמה גדול כחן של גומלי חסדים, שאין חסין לא בצל שחר ולא בצל כנפי ארץ ולא בצל כנפי שמש ולא בצל כנפי חיות ולא בצל כנפי כרובים ולא בצל כנפי שרפים אלא בצל מי שאמר והיה העולם... (רות ה ד)

וילכו בלא כח לפני רודף, רבי עזריה בשם רבי יהודה בר רבי סימון אמר בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה, כמה דאת אמר (תהלים ס') באלקים נעשה חיל... רבי יהודה ברבי סימון בשם רבי לוי ברבי טרפון בזמן שישראל עושין רצונו של הקב"ה מוסיפין כח בגבורה של מעלה, כמו דאת אמר (במדבר י"ד) ועתה יגדל נא כח ה'... רב הונא ורבי אחא ורבי סימון בשם רבי שמעון בן לקיש, ורבנן בשם רבי חנינא היה אדם אומר לחבירו בירושלים הקריני דף אחד, ואומר לו אין בי כח, השניני פרק אחד, אומר לו אין בי כח, אמר להם הקב"ה תבא לכם שעה ואני עושה לכם כך, וילכו בלא כח לפני רודף... (איכה א לה)

הכשיל כחי - אמר רבי תנחום ברבי ירמיה ד' דברים מתישין כחו של אדם, ואלו הן, התענית והדרך עוון ומלכות. תענית דכתיב (תהלים ק"ט) ברכי כשלו מצום... (שם מה)

מדרש תנחומא:

אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אתה יודע כחו של יצר הרע שהוא קשה, אמר להם הקב"ה סלקו אותו קמעא קמעא בעולם הזה, ואני מעבירו מכם לעתיד לבא... (בהעלותך י)

אמר רבי יודן גדול כחן של נביאים שמדמים גבורה של מעלה לצורת אדם, שנאמר (דניאל ח') ואשמע קול אדם וגו'... (חקת ו')

...ונעשו לו (לפנחס) שנים עשר נסים... החמישי נתן כח בזרועו להגביה את שניהם, הששי היה כח בעץ לסבול את שניהם... (בלק כא)

צו את בני ישראל, זה שאמר הכתוב ש-די לא מצאנוהו שגיא כח (איוב ל"ז), וכתיב הן א-ל ישגיב בכחו, כיצד יתקיימו שני כתובים אלו, אלא כשהוא נותן לישראל נותן להם לפי כחו, וכשהוא מבקש מהן אין מבקש אלא כפי כוחן, ראה מה כתיב (שמות כ"ו) ואת המשכן תעשה עשר יריעות, לכך כתיב ש-די לא מצאנוהו שגיא כח, וכשהוא נותן להם לפי כחו, עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה מענני כבוד... (פנחס יד)

פרקי דרבי אליעזר:

...לא צרו צעדיו של יעקב ולא נכשל כח, וכגבור גלל את האבן מעל פי הבאר... ולא היו יכולין לגלגל את האבן, ויעקב גלל אותה לבדו מעל פי הבאר... (פרק לו)

ילקוט שמעוני:

יש גבור במדינה ועליו כל כלי זיין, אבל אין לו לא כח ולא גבורה ולא תכסיס ולא מלחמה, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא לו כח ולו גבורה תכסיס ומלחמה... יש גבור במדינה וכחו עליו בן ארבעים אינו דומה לבן ששים, ובן ששים אינו דומה לבן שבעים, אלא כל שהוא הולך כחו מתמעט, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן... יש גבור במדינה שמשעה שהחץ יוצא מידו אינו יכול להחזירו, שכבר יצא מידו, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא כשאין ישראל עושין רצונו של מקום כביכול גזרה יוצאה מלפניו, שנאמר אם שנותי ברק חרבי, עשו תשובה מיד הוא מחזירה, שנאמר ותאחז במשפט ידי... (שמות פרק טו, רמו)

יוסיף אומץ זה הקב"ה שהוא מעצים כחן של צדיקים שיעשו רצונו. (איוב יז, תתקז)

מורה נבוכים:

ההקדמה הי"ב, כי כל כח שימצא מתפשט בגוף הוא בעל תכלית, להיות הגשם בעל תכלית... (חלק ב הקדמה)

כוזרי:

...בעבור מה שהיה נוהג בין האומות עובדי עבודה זרה, שהיו עושים צלמים והיו מאמינים שכל אחד מהם יחולו בו כחות הגלגלים, ומה שדומה לזה, וכל אחד מהם אצלם אלוה, והיו קוראים כללם אלהים... והם מתרבים ברבוי הכחות המנהיגים את הגוף והכחות המנהיגים את העולם, כי גלגל השמש וגלגל הירח אינם רצים בכח אחד, אבל בכחות מתחלפים, ולא פנו אל הכח הראשון אשר ממנו באו כל הכחות האלה, אם בעבור שלא הודו בו, וטענו כי קבוץ הכחות האלה הוא המכונה אלוה, ושהנפש גם כן אינה כי אם קבוץ הכחות המנהיגים את הגוף... (ד א)

מלבי"ם:

כחי - הכח הפנימי, אוני - התגלות הכח לחוץ. (בראשית מט ג)

נאדרי בכח - הוא הפנימי בזמן שכובש מדותיו. (שמות טו ו)

ההבדל בין כח ובין יתר לשונות שבאים על הגבורה והחוזק, הוא שכח מציין הכח הפנימי השרשי שעצור בתוך החי טרם התגלותו לחוץ... (הכרמל)

רש"ר הירש:

קניתי איש - מושג הרכוש הקדמון מיוסד על יצירה, ורכושו הראשון של אדם הוא כחו, לכן נקרא ה' קונה שמים וארץ, כי יצרם בכחו. (בראשית ד א)

כחי - המקור החשוך לפעולות שאנו רואים, אוני - און קרוב להון, הכשרון לרכוש דבר... (שם מט ג)

כוחי - הכח הפועל, ועוצם ידי ההתגברות על קשיים ומתנגדים. (דברים ח יז)