כימה

(ראה גם: כוכב מזל)

תלמוד בבלי:

שמואל רמי כתיב עושה עש כסיל וכימה, וכתיב עושה כימה וכסיל, הא כיצד, אלמלא חמה של כסיל לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה, ואלמלא צינה של כימה לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל... מאי כימה, אמר שמואל כמאה ככבי, אמרי לה דמכנפי אמרי לה דמבדר... שבשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם, וכשבקש לסתמה נטל שני כוכבים מעיש וסתמה, וליהדר לה, אין הבור מתמלא מחליותו... אמר רבי נחמן עתיד הקב"ה להחזירן לה, שנאמר ועיש על בניה תנחם. (ברכות נח ב)

רש"י:

מעדנות כימה - קישורו, שלא תצא כל קורותיו ויחריב את העולם בצינה, מושכות כסיל - להוציא חמה ולהפיג צינת כמיה. עיש - כוכב גדול שבכימה, והרבה כוכבים קבועים בו, ונטל ממנו ב' כוכבים לפתוח ארובות השמים, ונקבעו בטלה, ועתיד להחזירם לה. (איוב לח לא)

אבן עזרא:

כסיל וכימה - ב' כוכבים גדולים, א' שמאל לגלגל הנוטה, והב' בנגב... (שם ט ט)

כימה - בצפון וכסיל בדרום, כימה תקשר הפירות שהן מעדנות, וכסיל להיפך. להקדמונים כימה ז' כוכבים קטנים בסוף טלה, ונראים י', ונראה שהוא א' ונקרא עין השחר, וכסיל כוכב גדול לב עקרב, כי בעלות אלו יראו המעשים הנזכרים. (שם לח לא)

רמב"ן:

התקשר - מעדנות פירות כימה, או תפתח מושכות כסיל המפתח הניצנים, ויש מפרשים שהם ב' כוכבים קשורים זה לזה... (שם)

רלב"ג:

כסיל וכימה - מעידים על רוב קור וחום. (שם ט ט)

מעדנות - תענוגים שימצאו בסבת כימה במזל טלה, כסיל - בדרום, ובהיות השמש בו ימנעו הפירות מרוב קור... (שם לח לא)

אלשיך:

התקשר - בתפלה, מעדנות כימה - שיעצרו הגשמים כמו באליהו, או תפתח מושכות כסיל - ועל ידי זה הגשמים מתרבים. (שם)