ככר   שעור

(ראה גם: מדות, שעורים)

רש"י:

ככר זהב - ...והככר של חול ששים מנה, ושל קדש היה כפול, ק"כ מנה, והמנה הוא ליטרא ששוקלין בה כסף למשקל קולוני"א, והם ק' זהובים כ"ה סלעים, והסלע ד' זהובים. (שמות כה לט)

ככר - ומנה של קדש כפול היה, הרי הככר ק"כ מנה, והמנה כ"ה סלעים, הרי ככר של קדש שלשת אלפים שקלים... (שם לח כד)

אברבנאל:

ככר התורה לפי שטת רש"י האמיתית 300 12 דוקאטי ממטבע איטליה... (שם)

הזכיר שצפה קדש הקדשים בת"ר ככר זהב, והככר אלף ות"ק שקל קודש, והשקל לרש"י חצי אונקיא של משקל קולוניא, והודה לו הרמב"ן, וגם אני הקרה ה' לפני שקל הקדש והוא בלי ספק חצי אונקיה, אם כן אלף ות"ת ככר שנכנסו בקדש הקדשים ובהיכל הם 000 140 22 דוקאדיש זהב טהור מהמשקל האיטלקי, חוץ משאר הזהב למלאכה... (מלכים א ו לה)