כלאב

תלמוד בבלי:

תנא לא מפיבושת שמו, אלא איש בשת שמו, ולמה נקרא שמו מפיבושת, שהיה מבייש פני דוד בהלכה, לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב, ואמר רבי יוחנן לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו, ולמה נקרא שמו כלאב, שהיה מכלים פני מפיבשת בהלכה, ועליו אמר שלמה בחכמתו, בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני, ואמר חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר... (ברכות ד א)

מיתיבי ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן... וכלאב בן דוד, וכולהו גמרא, לבר מישי אבי דוד. (שבת נה ב)

מדרש תנחומא:

...והיו ליצני הדור מליצים ואומרים מן נבל היא מעוברת, מה עשה הקב"ה, צוה המלאך הממונה על יצירת הולד ועל צורתו, ואמר לו לך וצר אותו בדמות דוד אביו, כדי שיעידו הכל שדוד הוא אביו, מניין שכן כתיב (שמואל ב' ג') ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעאלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, מה תלמוד לומר כלאב, שהיה כולו אב, שכל הרואהו אומר דוד אביו של זה... (תולדות ו)

רש"י:

כלאב - ובמקום אחר קרא אותו דניאל, אמר רבי יצחק שהיו ליצני הדור אומרים מנבל נתעברה אביגיל, ונהפך קלסתר פניו כשל דוד, ולרז"ל שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה. (שמואל ב א ג)

אברבנאל:

כלאב - אביו קראו דניאל, שהא-ל דנו מחרפת נבל. (שם)