כלבא שבוע

(ראה גם: רבי עקיבא)

תלמוד בבלי:

רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע, שמע כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה... שמע כלבא שבוע אתא ואיתשיל על נידריה, ואשתרי. מן שית מילי איעתר רבי עקיבא, מן כלבא שבוע... (נדרים נ א)

הוו בה הנהו תלתא עתירי, נקדימון בן גוריון, ובן כלבא שבוע, ובן ציצית הכסת... בן כלבא שבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע... (גיטין נו א)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי לוי מגילת יוחסין מצאו בירושלים, וכתבו בה... בן כלבא שבוע מן דכלב... (תענית כ ב)

אבות דרבי נתן:

...ולמה נקרא שמו כלבא שבוע, שכל הנכנס לביתו רעב ככלב היה יוצא מביתו שבע, וכשבא אספסינוס קיסר להחריב את ירושלים בקשו קנאים לשרוף כל הטוב ההוא באש, אמר להם כלבא שבוע מפני מה אתם מחריבים את העיר הזאת ואתם מבקשים כל הטוב ההוא לשרוף באש, המתינו לי עד שאראה מה יש לי בתוך הבית, הלך ומצא שיש לו מזון עשרים ושתים שנה סעודה לכל אחד ואחד מירושלים, מיד צוה גדשו ובררו וטחנו ורקדו ולשו ואפו והתקין מזון כ"ב שנה לכל אחד ואחד מירושלים, ולא השגיחו עליו... (פרק ו ג)

רמ"ע מפאנו:

צדקיה איתא בפרקי דר"א דצדקיה נשבע לנבוכדנצר ואתשיל על נדרו ועיורו עיניו, תקונו כלבא שבוע דנדר שלא יהנה רבי עקיבא מנכסיו ואתשיל על נדרו... (גלגולי נשמות אות צ)