כלי גבר

(ראה גם: בגד, צניעות)

 

לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה, כי תועבת ה' אלקיך כל עשה אלה. (דברים כב ה)

ספרי:

לא יהיה כלי גבר על אשה, וכי מה בא הכתוב ללמדינו, שלא תלבש אשה כלים לבנים, ואיש לא יתכסה בגדי צבעונים, תלמוד לומר תועבה, דבר הבא לידי תועבה, זהו כללו של דבר, שלא תלבש אשה מה שהאיש לובש ותלך לבין האנשים, והאיש לא יתקשט בתכשיטי נשים וילך לבין הנשים. רבי אליעזר בן יעקב אומר שלא תלבש אשה כלי זיין ותצא למלחמה, ומה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר, האיש לא יתקשט בתכשיטי נשים, תלמוד לומר ולא ילבש גבר שמלת אשה, כי תועבת ה' אלקיך, קרוי חמשה שמות: חרם, תועבה, שנאוי, משוקץ ועוול. (תצא רכו)

תלמוד בבלי:

...ומודים חכמים לרבי אליעזר במלקט (שערות) לבנות מתוך שחורות שאפילו אחת חייב, ודבר זה אף בחול אסור, משום לא ילבש גבר שמלת אשה. (שבת צד ב)

איכא דאמרי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר שער בית השחי ובית הערוה לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אשה. מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, הוא דאמר כי האי תנא, דתניא המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אשה. ותנא קמא האי לא ילבש גבר מאי דריש ביה, מיבעי ליה לכדתניא לא יהיה כלי גבר על אשה מאי תלמוד לומר, אם שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה שמלת איש הרי כבר נאמר תועבה היא, ואין כאן תועבה, אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים, ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים, רבי אליעזר בן יעקב אומר מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה, תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשה, ולא ילבש גבר שמלת אשה, שלא יתקן איש בתיקוני אשה. (נזיר נט א)

מדרש הגדול:

לא יהיה כלי גבר על אשה, רבי ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור ומן הדומה לדומה לכיעור, שלא יחשדוך אחרים בעבירה. הא כיצד, האיש לבוש בגדי אשה והאשה לבושה בגדי איש, האיש סבור לאשה שהיא איש, והאשה סבורה לאיש שהוא אשה, ונמצאו באין לידי עבירה, לפי כך לא יתקשט האיש בתכשיטי אשה ולא אשה בתכשיטי איש, ולא ילבש חלוק שלצורות ולא טלית שלשלטים... (דברים כב ה)

תרגום יונתן:

לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דהינון תקוני גבר על איתא, ולא יספר גבר בי שיחיא וערייתיה ובי אנפוי לאיתחמאה היך נשא, ארום מרחק קדם ה' אלקיכון הוא כל דעביד אילין. (שם)

תרגום אונקלוס:

לא יהי תקון זין דגבר על אתתא ולא יתקן גבר בתקוני אתתא... (שם)

רש"י:

לא יהיה - שתהא דומה לאיש כדי שתלך בין האנשים, שאין זו אלא לשם ניאוף. ולא ילבש - לילך לישב בין הנשים, דבר אחר לא ישיר שער הערוה ושער של בית השחי, כי תועבת - לא אסרה תורה אלא לבוש המביא לידי תועבה. (שם)

אבן עזרא:

לא יהיה - נסמכה בעבור צאת למלחמה, כי האשה לא נבראת כי אם להקים הזרע, ואם היא תצא עם האנשים למלחמה תבא בדרך לידי זנות, וכן לא ילבש גבר, והטעם צעיר שלא נתמלא זקנו יתערב עם הנשים וינאף הוא והן ואין יודע, וזה יורה כי מנהג ישראל היה, וכן ברובי המלכיות להיות מלבוש האנשים איננו כמלבוש הנשים. ויש אומרים על חוץ לדרך (משכב זכר), ואין צורך. (שם)

משנה תורה:

העברת השער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה אינו אסור מן התורה אלא מדברי סופרים, והמעבירו מכין אותו מכת מרדות. במה דברים אמורים, במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים, כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים, אבל במקום שמעבירין השיער הנשים ואנשים אם העביר אין מכין אותו, ומותר להעביר שיער שאר האיברים במספרים בכל מקום. לא תעדה אשה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע, או תלבש שריון וכיוצא בו, או שתגלח ראשה כאיש, ולא יעדה האיש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין שמים אותו החלי אלא נשים, הכל כמנהג המדינה. איש שעדה עדי אשה ואשה שעדתה עדי איש לוקין. המלקט שערות לבנות מתוך השחורות מראשו או מזקנו, משילקט שערה אחת לוקה מפני שעדה עדי אשה, וכן אם צבע שערו שחור, משיצבע שיער לבנה אחת לוקה... (עבודה זרה יב ט)