כלל

(ראה גם: תורה-מדות)

תלמוד בבלי:

אלא אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ... (עירובין כז א)

...דאי מדרבי אלעזר אין לוקין על לאו שבכללות. (פסחים כד א)

...זה רבי עקיבא שהתקין מדרש ההלכות והגדות, ויש אומרים אלו אנשי כנסת הגדולה תיקנו, אלא מה תיקן, זה כללות ופרטות. (שקלים יג ב)

...תיהוי האי אשת אח דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא... (יבמות ז א)

ורבי אלעזר דדריש מיעט וריבה פרט וכלל ופרט מנא ליה, אמר רבי אבהו נפקא ליה מהאי קרא, וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה... (נזיר לה א, וראה שם עוד)

דתניא רבי ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, רבי עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואב... (סוטה לז ב)

...אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט... (בבא קמא סד ב, וראה שם עוד)

אמר רבי יוחנן רבי ישמעאל ששימש את רבי נחוניא בן הקנה שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, איהו נמי דורש בכלל ופרט, רבי עקיבא ששימש את נחום איש גם זו שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט איהו נמי דורש ריבה ומיעט... (שבועות כו א)

ספרא:

ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. (קדושים פרק ד)

ספרי:

...כך הוי כונס דברי תורה כללים ופוטר ומוציאם כטיפים הללו של טל... (האזינו שו)