כן   אמת

תרגום יונתן:

לא כן - לא כשר. (מלכים ב ז ט)

רש"י:

כנים אנחנו - אמיתיים, כמו כן דברת. (בראשית מב יא)

כן בנות צלפחד - כתרגומו, יאות, כך כתובה פרשה זו לפני במרום... יפה תבעו. (במדבר כז ז)

לא כן - לא בדין, כמו כן בנות צלפחד דוברות. (ירמיה ח ו)

כן צדקה - אמיתה של צדקה סופה לחיים. (משלי יא יט)

אבן עזרא:

כן - אמת הדבר, או הדבר כן. (במדבר כז ז)

מאירי:

כן צדקה - כן יבא במקום דמיון, וכן תעשו, או לרמוז על ענין מיוחד, על כן לא יאכלו, או אשר, כי על כן לא נתתיה, על התנגדות למכוון-כאשר יענו אותו כן ירבה, או במקום טוב-לא כן אנחנו עושים, על דבור נכון-כן בנות צלפחד דוברות, וכן כאן, הצדקה דבר נכון וברור. (משלי יא יט)

הגר"א:

כן צדקה - המסייע לצדקה ככן ורגל. (שם)

מלבי"ם:

כן צדקה - מעשיו כנים שיובילו לחיים בעולם הזה ובעולם הבא. (שם)