כנוס

(ראה גם: אחדות, ישראל-אחדות)

תלמוד בבלי:

כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם, ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם... (סנהדרין עא ב)

רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. (אבות ד יא)

מדרש תנחומא:

דבר אל כל עדת בני ישראל, מה ראה לומר הפרשה הזאת בכנוס... לפי שכל הדברות כלולים בה... (קדושים ג)

...לכך אמר הקב"ה למשה אספה לי שבעים איש, למה שכנוסן של צדיקים הנייה להם הנייה לעולם, אבל כנוסן של רשעים תקלה להם תקלה לעולם. (בהעלותך יא)

ילקוט שמעוני:

כיוון שראו אותן באין אמר משה לאהרן תאמר מהו כינוס זה, אמר לו אהרן לא בני אברהם יצחק ויעקב הן, גומלי חסדים בני גומלי חסדים, אמר לו משה אי אתה יודע להפריש בין כינוס לכינוס, אין זה כינוס של תקנה, אלא של קלקלה, שאלו היה כינוס של תקנה היו צריכים להיות בראשם שרי אלפים ושרי מאות וכו'... (במדבר פרק כ, תשסג)

ילקוט ראובני:

לישנא דהקהלה משמע דיתכנשון בערבוביא, ולישנא דעדה משמע דאינון מסודרים הבכור כבכירתו, ובעידנא דכרוז קרא דיתכנשון כלהו לא קרו להו באורח סידרא אלא סתם קאמר דיתכנשון כלהו ומשום הכי כתיב ביה לישנא דהקהלה משום בעידנא דיתכנשו כולהו הוי יתיב בסידורא, משום הכי קאמר כל עדת בני ישראל. (ויקהל)

מדרש שמואל:

... ואפשר שכוון עוד במה שאמר כל כניסה ולא אמר כל כינוס, כי כוונתו להשמיענו כי אפילו אם לפעמים מתכנסים לפקח על דבר מצוה, כי זה הכינוס תקרא הכנסיה שמתכנסים על דבר כבוד י-ה, עם כל זה אם הוא לשם שמים שאין בהם מחשבה מפגלת בקדשים כמו יוהרא וגאות, אשר היא מצויה בעוסקים עם הצבור, אז סופה להתקיים... והרי"א כתב, כי התנא הזה ראה שטבע קיבוץ האנשים וכנסיתם יחייב הריב והקטטות, כי להיותם ממזגים מתחלפים ירצה ויבחר זה מה שימאס זה, וכל אחד מתנשא לאמור אני אמלוך וקבלו דעתי, אם לא ימצא ביניהם דבר מאחד וקושר אותם והיא יראת שמים ואהבת השם, כי כאשר ישים כל אחד מהם פניו אל זה התכלית המשובח, כלם יבחרו בטוב במה שהוא טוב, וכל אחד יכניע עצמו למה שראוי, ויביט אל התועלת הכללי ולא יביט אחד מהם אל תועלתו הפרטית... (אבות ד יד)

ואפשר עוד שסמך דברי רבי אלעזר בן שמוע לדברי רבי יוחנן הסנדלר, להודיע איך תהיה אופן הכנסיה לשם שמים כדי שתתקיים, והוא שלעולם יכבד את הפחות ממנו בשוה לו, ואת השוה לו כגדול ממנו, ובזה אם יתכנסו יחד תתקיים עצתם ומחשבותם, ואם לפעמים לא יסכימו כלם בסברא אחת בזה התקון שנתן רבי אלעזר בן שמוע יודו כלם על דבר אמת וענוה צדק... (שם שם טו)

מהר"ל:

...אבל נראה מה שאמר כל כנסיה שהיא לשם שמים, רוצה לומר כי השי"ת עם הכנסיה של ישראל, ובמדרש ויהי בישורון מלך, כשישראל שוים בעצה אחת שמו הגדול משתבח מלמעלה, שנאמר ויהי בישורון מלך, אימתי, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ועוד אמרו שם וכן הוא אומר הבונה בשמים מעליותיו ואגודתו על ארץ יסדה, רבי שמעון בן יוחאי אומר משל לאדם שהביא שתי ספינות וקשרם בהגנים ובעשיית, והעמיד אותם ובנה על גביהן פלטרין, כל זמן שהספינות קשורות הפלטרין קיימת, פרשו הספינות אין הפלטרין קיימת. והנה ביאורו כי הוא יתברך במה שהוא מקשר ומאחד הכלל עד שהם כלל אחד, אם ישראל שוים בעצה אחת אז משתבח שהוא מלך מולך על הכלל, כי המלך מולך על הכלל ביחד, וזהו שכתוב ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, וכך ישראל כאשר הם מקושרים אז מלכות השי"ת עליהם ומתעלה עליהם, כי המלך הוא מלך על הכל, ולפיכך פלטרין מלכותו מתקיימת, אבל אם נפרדים ישראל זה מזה, כביכול, אין מלכותו יתברך מתקיימת, שהרי אין כאן עם שיהיה מתעלה מלכותו עליה, ודבר זה רמז בשם ישראל, שדבק שם א-ל בישראל, שתראה שכל מקום שיש כנסיה שהם אסיפה אחת, שהשי"ת עם זה, וזה שאמר כל כנסיה שהיא לשם שמים מתקיימת, כי ראוי שכל כנסיה שהיא לשמו יתברך שיהיה שמו מקיים הכנסיה הזאת, אחר שהשי"ת עם כל הכנסיה של ישראל, ואין כנסיה הזאת לשם שמים, אם כן אין השם עם הכנסיה שהוא מקיים את הכנסיה, ולכך אין קיום לכנסיה זאת, שאי אפשר שיהיה לישראל כנסיה, רק כשהכנסיה היא לשמו יתברך.

ויש לך לדעת, כי בני אדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים, ואין ראוי להם הכנסיה כלל, רק מצד כי הוא יתברך מחבר הכלל, והוא מקשר ומאחד הכלל כמו המלך שהוא מאחד ומקשר הכלל, ולפיכך אם אין הכנסיה לשם שמים אין קיום לכנסיה הזאת, שהרי בני אדם מהם מחולקים מצד עצמם, ואין להם כנסיה רק מצד השי"ת שהוא כולל ומאחד הכל, ולפיכך יבא פירוד ביניהם מאחר שמצד עצמם ראוי להם החלוק והפירוד, ואם הכנסיה לשם שמים מתקיימת, כי מצד השי"ת יש כנסיה... (דרך חיים פרק ד יא)

שפת אמת:

וירא והנה באר וגו'... אך הכל רמז כי האבן גדולה שעל הבאר הוא היצר הרע המסמא העינים, ואין רואין המקור מים חיים, זולת לזמנים ידועים שמתגלה פי הבאר, ועל ידי הכנסיה לשם שמים כמו שכתוב ונאספו וגו'... ויעקב אבינו היה תמיד אצל האחדות, והוא הכלל של בני ישראל, כי לא היה איש פרטי, לכן צורתו חקוקה תחת כסא הכבוד, ולכן היה אצלו בחינת האחדות לעולם, ולכן ראה הבאר... (בראשית ויצא תרמ"ב)

האספו ואגידה וגו' שיש ב' מיני אסיפות, א' לעורר כח השפעה והוא בחינת יוסף הצדיק, וכנראה שזה נתקיים בהם, לכן היה מוכן לגלות להם, והקבצו ושמעו הוא בחינת בנימין הצדיק כח הקיבוץ להיות מוכנים לקבל, ובחינה זו לא היתה מתוקנת עדיין, לכן נסתם ממנו, כי היה התחלת הגלות, ועיקר הגלות הוא, שאין יכולים להתאסף לבות בני ישראל כאחד, ועל זה מבקשין קבץ נדחינו, ולכן בשבת קדש דמתאחדין וכו' יש התעוררות הגאולה... (שם ויחי תרמ"ב)

בפסוק האספו ואגידה, הקצבו ושמעו וגו', ואמרו ז"ל ביקש לגלות להם הקץ, משמע שהכל תלוי כפי האסיפה שיכולין בני ישראל לבא אל האחדות, וכן שמעתי מפי מו"ז ז"ל כי כפי הכנסיה לשם שמים כך יכולין לשמוע, ובאמת בזה תלויה הגאולה, כמו שכתוב היום אם בקולו תשמעו... (שם שם תרמ"ח)

בפסוק האספו ואגידה לכם, ובמדרש שזכה מכאן לקריאת שמע, דאיתא כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, והנה כנסיה זו בודאי היה לשם שמים, ולכן היא קיימת לעד, וכמו שכתוב אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שאסיפה זו היתה הכנה לכל הדורות, וגם מה שקיבלו אחר כך התורה היה בכח זה, כמו שכתוב מורשה קהלת יעקב, ובכל אסיפה לשם שמים מסייע כוחו של יעקב, דיעקב כלול הוא כדאיתא בזהר הקדש, ולכן בשבת קדש שהוא זמן אסיפה זוכין לנחלת יעקב... אם כן כל השורש מכנסיה הוא יעקב, ולכן אמר בקהלם אל תחד כבודי, שידע שכל הקהילות מתאספין בכחו, ואמר שלא תחד כבודי, הואיל ולא היה לשם שמים... (שם שם תרס"ה)

במדרש ולקחתם אגודת אזוב, פירוש שאף על פי שהם שפלים, כמו שכתוב ואת ערום ועריה, מכל מקום על ידי שיתאספו להיות אגודה אחת מתוך השפלות יבא להם עזר מקדש, כי ביציאת מצרים היה רק התחלה שיצאו לחירות מתחת יד פרעה, להיות מוכנים אחר כך לכינוס בכלל עבדי ה' בקבלת התורה...(שמות בא תרמ"א)

ויקהל משה וגו' רמז שבשבת נעשין בני ישראל קהל אחד, כדאיתא במדרשים, עשה לך קהלות ללמוד דיני שבת ויום טוב, כי בני ישראל הם באמת אחדות אחת, רק על ידי הפסולת נעשה פירוד ביניהם, ובשבת שנתבטל הפסולת באין אל האחדות, ומשה רבינו ע"ה הוא שר התורה, והוא מאחד את בני ישראל, כמו שכתוב תורה צוה וגו', מורשה קהלת יעקב, פירוש גם זה הוריש לבני ישראל, שיוכלו להיות קהלה אחת, ובשבת מתגלה כחו של משה רבינו ע"ה וכח התורה, ולכן מתאחדים בני ישראל... (שם ויקהל תרנ"ח)

לעברך וגו' דאיתא כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ומשה רבינו ע"ה כינס את בני ישראל בדורו, שיהיה כוונתם רק לשמו ית', כמו שכתוב לעברך בברית, ועל ידי שכיוונו לשם שמים נשאר זה ברית לכל הדורות, כמו שכתוב את אשר ישנו וגו', ודורו של משה רבינו ע"ה כולל כל הדורות שלפניו ולאחריו... שבכל דור כפי הכנסיה שמתאספין לשם שמים לקבל עול מלכותו ית' מתאספין עמהם כל הדורות, אך לא היה דור כדורו של משה רבינו ע"ה שקבלו התורה, ולכן היו כל מעשיהם הכנה לכל הדורות, ובכל דור מתקיים בפועל קצת ממה שהוכן אז... (דברים נצבים תר"ן)