כנור

(ראה גם: דוד-כנור, נגינה, קרבן-שיר)

תלמוד בבלי:

..דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר... (ברכות ג ב)

...אם שומעין מוטב, ואם לאו יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכנור ויכפרו... (שם סג ב)

...והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים... שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה. (סוכה נא ב)

תנו רבנן הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר, והקורא פסוק בבית המשתאות בלא זמנו, מביא רעה לעולם, מפני שהתורה חוגרת שק, ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפניו, רבונו של עולם עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו ליצים... (סנהדרין קא א)

אין פוחתין משתי חצוצרות, מתשעה כנורות ומוסיפין עד עולם, והצלצל לבד... ועד כמה, אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב זבדי אמר רב הונא עד מאה ועשרים, שנאמר ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצרים בחצוצרות... (ערכין יג א)

כיצד קולו שבעה... מעיו לנבלים, בני מעיו לכנורות... (קנים כה א)

מדרש רבה:

הלכה כמה נימין היו בכנור שהיו הלוים מנגנין בו, אמר רבי יהודה ז' נימין היו בכנור, שנאמר (תהלים ט"ז) שובע שמחות את פניך נעימות וגו', אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות, וכן דוד אומר (שם קי"ט) שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך, ולימות המשיח נעשית שמונה, שכן דוד אומר בניגון (שם ו') למנצח בנגינות על השמינית, ולעתיד לבא נעשית עשר, שנאמר (שם קמ"ד) אלקים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור, ומי התקין להם, שמואל ודוד, שנאמר (דברי הימים א' ט') המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם... (במדבר טו ח)

רבי פנחס בשם רבי אלעזר בן מנחם אמר כנור היה נתון תחת מראשותיו והיה עומד ומנגן בו בלילה, אמר רבי לוי כנור תלוי למעלה ממטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליו, הדא הוא דכתיב (מלכים ב' ג') והיה כנגן המנגן, והיה כנגן במנגן אין כתיב כאן אלא והיה כנגן המנגן, הכנור מאליו היה מנגן... (איכה ב כז)

מדרש תנחומא:

אמרו רז"ל אף החצוצרות שהיו במקדש נגנזו, אבל דוד המלך היה משתמש בכנור, שנאמר עורה כבודי עורה הנבל וכנור, אמר רבי שמעון חסידא כנור היה תלוי למעלה מן מיטתו של דוד, כיון שהגיעה חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו ומנגן מאליו, מיד היה עומד דוד וכל תלמידיו והיו עוסקין בתורה... (בהעלותך י)

פרקי דרבי אליעזר:

עלי עשור ועלי נבל, כל עדות נאמנות לישראל בעשרה, הכנור שהיה מנגן בו דוד בעשרה נבלים. (פרק יט)

גידין של איל הם עשרה כנגד עשרה נבלים של כנור שהיה דוד מנגן בהם... (פרק לא)

שוחר טוב:

שאו זמרה ותנו תוף, רבי חייא בר אבא אמר הוא נבל הוא כנור, רבי שמעון אמר נבל לעצמו כנור לעצמו, נימין ויתדות בין זה לזה, אמר רב הונא בשם רבי אסי על ידי עור שאינו עובד ועל ידי נימין ויתידות, ולמה נקרא שמו נבל, שהוא מנבל כל מיני זמר, אמר רבי יהודה ברבי אלעי בעולם הזה על ידי נימין ויתדות, וכמה נימין ביתידות, שבעה נימין בכנור... (תהלים פא)

ילקוט שמעוני:

על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו וגו', אמר להם נבוכדנצר מה אתם יושבים ובוכים, הכינו עצמכם עד שאנו אוכלים ושותים אני מבקש שתעמדו ותקישו לפני ולפני עבודת אלילים בכנורות שלכם, כדרך שהייתם מקישים לפני אלקיכם... (תהלים קלז, תתפד)

רד"ק:

כנורות - מעוררים שמחת נפש. (ישעיה כד ח)

אלשיך:

בכנור - סתם בן ו' יתרים, ונבל של דוד בן י', וכן לעתיד לבא, הו' רמז לו' דברים שחסרו בחטא אדם הראשון ויחזרו לעתיד לבא, והי' לי' קללות שנתקלל העולם בחטא אדם הראשון, וכנגדם קבל יעקב בויתן לך י' ברכות לעתיד לבא. (תהלים לג ב)

 

מהר"ל:

כי מדרגת העולם הזה מדריגתו מספר שבעה בלבד, מפני כי מדריגת המשיח על עולם הזה, ועולם הזה מיוסד על ז'. ובמסכת עירובין כינור של מקדש של ז' נימין, שנאמר שובע שמחות, אל תיקרי שובע אלא שבע, ולימות המשיח של שמונה נימין, דכתיב למנצח על השמינית, ולעולם הבא עשרה נימין, שנאמר עלי עשור ועלי נבל, ואומר הודו לה' בכינור בנבל עשור וגו', ולעולם הבא עשרה נימין,שנאמר עלי עשור ועלי נבל. ועולם הבא איידי דנפש נימין דידיה נפיש קליה דנבל וקרי ליה נבל, ופרשנו זה למעלה כי עולם הזה שלימותו ומעלתו שיש בו רבוי שלם בלא חסרון, ולכך ראוי שיהיה הכינור שהוא השמחה והשבח אל השי"ת כפי השלימות אשר הוא בעולם, כי השלימות בעולם הוא רבוי שהוא בעולם, ומספר שבעה תמצא בכל מקום על הרבוי, כמו בדרך אחד יצאו ובז' ינוסו, ולכך היה הכינור במקדש של ז' נימין, שהשמחה של עולם הזה, דהיינו מפני השלימות שיש בו הרבוי וזהו שלימותו, ולפיכך הכינור שהוא השמחה המורה על השלימות יהיה מן ז' נימין, אבל לימות המשיח הוא מדריגה יותר על זה, כי לימות המשיח יתאחד הרבוי אשר הוא בעולם הזה על ידי המשיח, ולכן הכינור הוא של ח', כי השמיני הוא נגד האחדות אשר הוא לאלו השבעה, אשר יש בהם הרבוי, ולכך הכינור הוא של שמנה נימין, ולעולם הבא שיהיה הסתלקות הגשמי ויהיה העולם קדוש ונבדל מן הגשמי, ולכך יהיה לכינור עשרה נימין, כי העשירי הוא קדוש מורה על מדריגה נבדלת לגמרי, לכך יהיה לכינור להקב"ה י' נימין. (נצח ישראל פרק לב)

רש"ר הירש:

שופר - הרציני, הקורא את האדם אל השי"ת, בנבל וכנור - מביעים את המחשבה ואת ההגיון בהשי"ת... (תהלים קן ג)

העמק דבר:

כנור ועוגב - ב' כלי שיר אלו פעולתן מתחלפות, כנור מסוגל יותר למנוחה ושינה, ועוגב מרעיש הרעיון, וב' פעולות אלו דרושות למקנה, כל אחת בזמנה. (בראשית ד כא)

שפת אמת:

במדרש קח את הלוים, כמה נימין היה בכנור, שבע וכו', כי השירה תליא בזמן, ולכן בכל יום יש שיר אחר, כי ההתחדשות שיש בכל יום נותן השירה, כמו שאמרו ז"ל כי השמש אומרת שירה וזורחת... ולימות המשיח וכן לעתיד יהיה שינוי בזמן וישתנה השיר... (בהעלותך תרנ"ג)