כניסה

(ראה גם: בא, דלת, דרך, יצא, פתח)

תלמוד בבלי:

אמר ריש לקיש כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע, שנאמר כה אמר ה' על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי ישראל... אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת, שני פתחים סלקא דעתך, אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל... (ברכות ח א)

שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש... (שם כח א)

תניא אמר רבי עקיבא, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא ולמדתי ממנו ג' דברים... (שם סב א)

תניא הלל אומר בשעת המכניסים פזר, בשעת המפזרים כנס... (שם סג א)

תנו רבנן הנכנס לבקר את החולה אומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא... (שבת יב א)

נעצו חרב בבית המדרש ואמרו, הנכנס יכנס והיוצא אל יצא... (שם יז א)

מי שישב בדרך ועמד וראה הרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר יכנס, אמר רבי יהודה מעשה ונכנס רבי טרפון בלא מתכוין... (עירובין מה א)

תנו רבנן הכל נכנסין להיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה, ומצוה בכהנים, אם אין שם כהנים נכנסין לוים... (שם קה א)

דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב... (פסחים ב א)

תנו רבנן שבעה דברים ציוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו... ואל תכנס לביתך פתאום, כל שכן לבית חברך... (שם קיב א)

ג' דברים אמר רבי יוחנן משום אנשי ירושלים, כשאתה יוצא למלחמה אל תצא בראשונה, אלא תצא באחרונה כדי שתכנס בראשונה... (שם קיג א)

הקורא בתורה אל יפחות מג' פסוקים, רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק... גזירה משום הנכנסין וגזירה משום היוצאין. (תענית כז ב)

תנו רבנן ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן, בן עזאי, ובן זומא, אחר ורבי עקיבא... (חגיגה יד ב)

תנו רבנן דבר בעיר כנס רגליך, שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר... (בבא קמא ס ב)

אמר ריש לקיש פועל בכניסתו משלו, ביציאתו משל בעל הבית, שנאמר תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון, יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב... (בבא מציעא פג א)

רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר, יכנסו בעלי מקרא בעלי משנה בעלי גמרא בעלי הלכה בעלי הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו, דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, אמר לו, רבי פרנסני, אמר לו בני קרית, אמר לו לאו, שנית, אמר לו לאו, אם כן במה אפרנסך, אמר לו פרנסני ככלב וכעורב, פרנסיה... (בבא בתרא ח א)

אמר רב אושעיא בעינא דאימא מילתא ומסתפינא מחבריא, הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו, ואפילו כולו חוץ מחוטמו, טהור, דכתיב והבא אל הבית, דרך ביאה אסרה תורה, ומסתפניא מחבריא, אי הכי כולו נמי, אמר רבא כולו לא גרע מכלים שבבית, דכתיב ולא יטמא כל אשר בבית. תניא נמי הכי, גגין הללו אין אוכלין שם קדשי קדשים ואין שוחטין שם קדשים קלים, וטמא שנכנס דרך גגין להיכל פטור, שנאמר ואל המקדש לא תבא, דרך ביאה אסרה תורה. (שבועות יז ב)

מדרש רבה:

רב אמר אל תכנס לעיר פתאום, ואל תכנס לבית פתאום... (ויקרא כא ז)