כנסת ישראל

(ראה גם: ישראל)

זהר:

רבי חזקיה פתח ואמר, כתוב כשושנה בין החוחים, מהי שושנה, זו היא כנסת ישראל (שהיא מלכות), משום שיש שושנה ויש שושנה, מה שושנה בין החוחים יש בה אדום ולבן, אף כנסת ישראל יש בה דין ורחמים, מה שושנה יש בה י"ג עלים, כך כנסת ישראל יש בה י"ג מדות הרחמים המסבבות אותה מכל צדדיה... (הקדמה א, ועיין שם עוד)

אסרי לגפן, מהו גפן, זה כנסת ישראל, ולמה נקראת גפן, אלא מה גפן אינה מקבלת עליה נטיעה אחרת, כן כנסת ישראל אינה מקבלת עליה אלא את הקב"ה, ובשביל כנסת ישראל נכנעים לפניה כל כחות אחרים, ואינם יכולים להרע ולשלוט בעולם... (ויחי תרכט, ועיין שם עוד)

ואלה שמות, רבי יוסי פתח ואמר, גן נעול אחותי כלה וגו', גן נעול זה היא כנסת ישראל, שאמר רבי אלעזר מה הגן הזה צריך לשמור לעדור להשקות ולזמור, כך כנסת ישראל צריכה לעדור לשמור להשקות ולזמור... (שמות לט, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

אמר רבי חנינא בר פפא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקב"ה, שנאמר הלא הוא אביך קנך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך... (ברכות לה ב)

...ומאי שנא יונה, דמתילי כנסת ישראל ליונה, דכתיב כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ... (שם נה ב)

רבינו בחיי:

את משכן ה' - ויתכן לומר כי משכן ומקדש בא לרמוז בית המקדש של מטה הוא דוגמת בית המקדש של מעלה, וכנגדו, וכן הוא אומר (שמות ט"ו) מכון לשבתך פעלת ה' מכון לשבתך, בכאן המשכן כנגד המקדש, והכונה שהוא מטמא המשכן והמקדש גם כן שהוא כנסת ישראל, בית המקדש של מעלה, ועל זה כתב הרב כי את מקדש ה' טמא, רמז למקדש המקדש כלומר לכנסת ישראל, שהוא מקדש למקדש של מטה, ושורה שם, או לכנסת ישראל שהיא מקדש למקדש של מעלה, והוא השם המיוחד, ומפני שמקדש של מטה כנגד של מעלה, לכך אמר משכן ומקדש, וכן כתיב (מלכים א' ח') בנה בניתי בית זבול לך, בית מכוון כנגד זבול... (במדבר יט יג, ועיין שם עוד)

...ועל דרך הקבלה הנני נותן לו את בריתי שלום, הבטיחו במתנת המדה הנקראת ברית, שהיא כנסת ישראל, והיא מדת הדין, והמדה הזו היא שהיתה לו, כענין שאמרו באברהם בת היתה לו, ולזה אמרו בכאן והיתה לו ברית, כי הברית תהיה לו... (שם כה יב, ועיין שם עוד)

מהר"ל:

...ומה שאמר גוזל כנסת ישראל, הוא הכח הכללי שבישראל, ותחת מעלה ומדרגה זאת הכל, ויש שנקרא אם בעבור החומר ואב מפני הצורה, לכן אמר גוזל הקב"ה ששמו על הנמצאים, וכנסת ישראל שאליה הכל לפי מעלת הכח הכלל, אך חלוק יש, כי אל השי"ת מצטרפים כל הנמצאים, וגם כנסת ישראל אחר שמצטרפים לה כל הנמצאים בדבר מה לא באמיתת מציאותם, רק במציאותם החמרי, אז כנסת ישראל גם כן אל השי"ת, כמו אשה שהיא לבעלה, נמצא שהכל לכנסת ישראל, שהשי"ת נתן להם הכל תחת רשותם במציאות החמרי שלהם... ואלו דברים מסתרי החכמה, אבל כאשר יש ברכה אין כאן גזל, כי אז יש ברכה המשפיעה בלי שיעור, והבן... (ויקרא כ ג)

תניא:

והנה המשכה והארה זו שהאדם ממשיך ומאיר מהארת אור אין סוף ב"ה על נפשו ועל נפשות כל ישראל, היא השכינה כנסת ישראל, מקור כל נשמות ישראל, כמו שכתבנו לקמן על ידי עסק התורה, נקראת בלשון קריאה קורא בתורה, פירוש שעל ידי עסק התורה קורא להקב"ה לבא אליו כביכול, כאדם הקורא לחבירו שיבא אליו... (ליקוטי אמרים פרק לז)