כסות עינים

מדרש רבה:

אמר רבי יהודה בר רבי אילעאי אזלת למצרים סחרת בה, אתית להכא וסחרת בה, אם ממון את בעי הא לך ממון וכסי מינה עינא. הנה הוא לך כסות עינים, אמר רבי יוחנן עשה לה כסות שיהיו הכל מביטין בכסותה ולא בנויה, כסות עינים, כסות שהיא עשויה עינים עינים, רבי ברכיה אמר עשאה מטרונה כסות שהיא מכוסה מן העין... דבר אחר אתם כסיתם מני את העין, בן שאתם מעמידים יהא כסוי עינים. (בראשית נב יב)

לקח טוב:

...דבר אחר כסות עינים שיהיו הכל יראין ממנה לאמר מלבוש של מלכות לובשת, ותתכס מן העין של בני אדם. (בראשית כ טז)

תרגום אונקלוס:

כסות עינים - כסות דיקר עיינין חלף דשלחית ודברתיך וחזית יתיך... (בראשית כ טז)

אבן עזרא:

כסות עינים - יש אומרים רמז לכהות עיני בנה, וזה דרש, והישר שמושך עצמו ואחר עמו, מכסה עינים בעבור אברהם, שלא ישא איש עיניו אליך. (שם)

רד"ק:

כסות עינים - למלבוש יפה לך ולבני ביתך, או שרקמת הלבוש עשויה עינים. (שם)

ספורנו:

כסות עינים - מלבוש גוונים. (שם)