כסיל   כוכב

(ראה גם: כוכב, כימה)

רש"י:

כסיליהם - מזלותיהם. (ישעיה יג י)

מושכות כסיל - להוציא חמה ולהפיג צינת כימה. (איוב כח לא)

אבן עזרא:

וכסיליהם - יש אומרים שהוא הכוכב הקרוב מהסדן הדרומי, שימותו הגמלים אם יראוהו, ולדעתי לב עקרב, ואולי הוא מגזרת הכסלים, הקרובים לסדנים. (שם)

כסיל וכימה - ב' כוכבים גדולים, אחד שמאל לגלגל הנוטה, והשני בנגב... (איוב ט ט)

כימה - בצפון, וכסיל בדרום, כימה תקשר הפרות שהן מעדנות, וכסיל להיפך. להקדמונים כימה ז' כוכבים קטנים בסוף טלה... וכסיל כוכב גדול לב עקרב, כי בעלות אלו יראו המעשים הנזכרים. (שם לח לא)

רמב"ן:

התקשר מעדנות - פרות כימה, או תפתח מושכות כסיל המפתח הניצנים, ויש מפרשים שהם ב' כוכבים קשורים זה לזה, התפריד קשורם... (שם)

רד"ק:

וכסיליהם - לרבינו יונה כסיל כוכב גדול אאל בערבית, והמתחברים לו יקראו כסילים. (ישעיה יג י)

רלב"ג:

כסיל וכימה - מעידים על רוב קור וחום. (איוב ט ט)

מעדנות - תענוגים שימצאו בסבת כימה - במזל טלה, וכסיל - בדרום, ובהיות השמש בו ימנעו הפירות מרוב קור. (שם לח לא)

אלשיך:

התקשר - בתפלה, מעדנות כימה - שיעצרו הגשמים, כמו באליהו, או תפתח מושכות כסיל - ועל ידי זה הגשמים מתרבים. (שם)

פרי צדיק:

כסיל נקרא מי שאין לו כלום יראת שמים, שהדברי תורה לא נכנס עוד ללב, ואין מורה אותו כלום, וכמו שנדרש על זה (יומא ע"ב) על הפסוק למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין, על מי שאין בו יראת שמים, שאין לו לב כלל, ועל זה נאמר וכסיל לא יבין את זאת... (וילך יא)