כסלו

שם משמואל:

...וזה עצמו הוא שם החודש כסלו, והוא נגזר מלשון כסל כסלים, והכליות נקראות כסלים, ותשוקה באה מן הכליות... הרי שפירושו תשוקה ותאוה, ומדה זו מצינו בבנימין, כמו שאמרו ז"ל (יומא י"ב), ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולעה בכל יום... ובזה יש לפרש מה דאיתא בספר יצירה המליך אות ס' בשינה וכו', צר בהם קשת בעולם וכסלו בשנה... ויתבאר על פי מאמר כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה די"ב השבטים שהם לעומת י"ב חדשי השנה היינו שהמזלות נותנים בטבע האנשים להמשך אחר המהות, שמורה עליה המזל, וי"ב השבטים פעלו בצדקתם שישראל יתגברו על המזל, ולא ימשכו אחר הוראת המזל, ואין מזל לישראל, והנה היפוך מדת התשוקה הוא העושה מעשיו בעצלות, ועצלה תפיל תרדמה, ועל כן לפי הוראת מזל חודש כסלו הוא שינה, והוא מתייחס לקיבה, אך שבט בנימין בצדקתו הפכו למדתו מדת התשוקה, ונקרא שמו כסלו שהוא לשון תשוקה. (ראש חודש כסלו תרע"ב)

פרי צדיק:

...ושם חודש זה כסלו, והוא מלשון אם שמתי זהב כסלי, וכן כי ה' יהיה בכסלך, שהוא לשון מבטח עוז, נראה שעסק חודש זה שכל אחד מישראל יהיה לו מבטח עוז בה'... והאריז"ל חשב י"ב החדשים כנגד י"ב השבטים כסדר הדגלים, ונמצא חודש כסלו נגד בנימין, דכתיב ביה ידיד ה' ישכון לבטח עליו, שהוא יש לו מבטח עוז בה'... ובחדש זה נס חנוכה שהיה שלא כדרך הטבע כלל, דנס פורים היה כמעט קרוב לטבע בעיני העולם, שעל ידי שמלכה אסתר נהפך לבו לטובה, אבל בחנוכה שהיה במלחמה על ידי אנשים מתי מספר... רק על ידי עז מבטח שהיה לכהנים, כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט, על ידי זה נצחו, מסרת גבורים ביד חלשים, והיה זה בחודש כסלו, שנקרא על שם המבטח עוז שיש לישראל כי ה' היה בכסלך... (ראש חדש כסלו ב)

...וזה עסק החודש הזה שנברא באות ס', שמורה על תורה שבעל פה, אש אוכלה אש של יצר הרע, הרב חכמה לתקן הרב כעס, וזה שאמר ס' ברוגז, וכמו שיהיה לעתיד שישחוט הקב"ה היצר הרע, ובחודש זה היה נס חנוכה, שכבר אמרנו שבמצרים שהיה הכנה למתן תורה, והיה אז חכמת מצרים כישוף בלא שכל אנושי, רק חכמה עליונה מהקלפה... וחכמת יונית דשם התחילה הפילוסופיה, הוא חכמה שכלית דעות כוזבות... נגד חכמת תורה שבעל פה בקדושה... וזה עסק חודש זה לתקן האש של יצר הרע הרב כעס ברוגז אש של תורה שבעל פה... (שם ו)