כסל

(ראה גם: כסיל)

ילקוט שמעוני:

וישימו באלקים כסלם, רבי יהודה ורבי נחמיה, חד אמר מחשבתם, כמו דאמר אשר על הכסלים, וחד אמר טפשותן, הכסיל חובק את יד, וחד אמר בטחונם, אם שמתי זהב כסלי. (תהלים עח, תתיט)

תרגום יונתן:

יקוט כסלו - תזוח סבריה. (איוב ח יד)

לכסלה - לסכלה. (תהלים פה ט)

רש"י:

כסלו - מחשבות מבטחו. (איוב ח יד)

כסלי - תקותי ומחשבתי, כי הכליות היועצות הן על הכסלים. (שם לא כד)

כסלם - תוחלתם. (תהלים עח ז)

לכסלה - לשטות. (שם פה ט)

אבן עזרא:

יראתך כסלתך - דבר שתשען עליו. (איוב ד ה)