כפה

תלמוד בבלי:

אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל, אמר ליה תני מר מידי בצורת הפתח, אמר ליה אין, תנינא כיפה, רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין, ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא חייבת, אמר אביי הכל מודים אם גבוהה עשרה ואין ברגליה שלשה, אי נמי יש ברגליה שלשה ואין גבוהה עשרה ולא כלום, כי פליגי ביש ברגליה ג' וגבוהה עשרה ואין רחבה ארבעה, ויש בה לחוק להשלימה לארבעה, רבי מאיר סבר חוקקין להשלים, ורבנן סברי אין חוקקין להשלים... (עירובין יא ב)

רש"י:

כפה - מלכים ושלטונים החופפים עליהם. אגמון - כפה קטנה... (ישעיה ט יג)

רד"ק:

כפה - ענף העץ, ואגמון הגדל במים ורוצה לומר חזק וחלש. (שם)

הגר"א:

כפה - גוף הבהמה הדומה לכפה, ואגמון - רגליה המשענת. (שם)