כפר

(ראה גם: ישוב, עיר)

ספרא:

ויצא מעמך, שלא תהיה אתה בכפר והוא בכרך, אתה בכרך והוא בכפר... (בהר פרק ז)

תלמוד בבלי:

...נלינה בכפרים, אל תקרי בכפרים אלא בכופרים, בא ואראך אותם שהשפעת להן טובה והן כפרו בך. (עירובין כא ב)

תנו רבנן עיר המוציאה חמש מאות ואלף רגלי כגון כפר עכו... (תענית כא א)

...כפרים ועיירות גדולות קורין בי"ד, אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה... חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין (קריאת המגלה) ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים. (מגילה ב א)

ואמר רבי יהושע בן לוי כרך שאין בו עשרה בטלנין נדון ככפר... (שם ג ב)

אמר רבא כל שראה יחזקאל ראה ישעיה, למה יחזקאל דומה, לבן כפר שראה את המלך, ולמה ישעיה דומה, לבן כרך שראה את המלך. (חגיגה יג ב)

אמר רב פפא, ובכפר אף על פי שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן, ואלא דרב חסדא היכי משכחת לה, אמר רב אשי כגון מתא מחסיא דמפקא מכרך ומפקא מכפר... (כתובות ד א)

אמר אביי תא שמע, אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים והיה בו זקן אחד והיה מלוה לכל בני הכפר, וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים... (גיטין כ ב)

מיתיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר מגדלין כלבים כופרין וחתולין... מפני שעשויין לנקר את הבית... (בבא קמא פ ב)

תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר בנות כרכים (סימן) התחתון ממהר לבא מפני שרגילות במרחצאות, בנות כפרים עליון ממהר לבא מפני שטוחנות בריחים... (נדה מח ב)

תלמוד ירושלמי:

...וכן היה רבי יהודה אומר תורמין בצלים מן בני המדינה על הכופרים ולא כופרים על בני המדינה מפני שהוא מאכל פלטקוס (בני פלטרין). (תרומות יב ב)

שלשה כפרים כל אחד ואחד היה מוציא כפליים כיוצאי מצרים, כפר ביש וכפר שיחלייא וכפר דיכריא. (תענית כד ב, וראה שם עוד)

אמר רבי זעירא תני תמן הדירה שלא תרחצי במרחץ, בכרכים שבת אחת, ובכפרים שתי שבתות, שלא תנעלי מנעל, בכפרים שלשה חדשה, ובכרכים מעת לעת. (כתובות מד א)

מדרש רבה:

נלינה בכפרים, בכופרים בו, אלו כרכי אומות העולם שכפרו בהקב"ה. (שיר ז יז)

מסכת דרך ארץ זוטא:

אמר רבי יוסי... יושבי כפרים והולכי מדבריות חייהם אינן חיים וממונם אינן שלהם, ובניהם אינן שלהם... (פרק י)