כפתורים

(ראה גם: פלשתים)

 

והעוים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם. (דברים ב כג)

הלא כבני כשיים אתם לי בני ישראל, נאם ה', הלא את ישראל העלתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר. (עמוס ט ז)

תרגום יונתן:

כפתורים - קפוטקאי דנפקו מן קפוטקיא... (דברים ב כג)

רמב"ן:

...ופלשתים מבני מצרים היה, וכן הכפתורים, ואינם מעשר עממין, אבל הדבר בהפך, כי הכפתורים והפלשתים השמידו מן הכנענים, כי אבימלך מלך גרר היה... והנראה ביני כי פלשתים וכפתורים יחשבו עם אחד, וכן אמר הכתוב כי שודד ה' את פלשתים שארית אי כפתור, וזה טעם כפתורים היוצאים מכפתור, כי יצאו מכפתור עם מעט לגור באשר ימצאו, והשמידו את העוים היושבים עד עזה שהם מזרע כנען... והעלה פלשתים מכפתור ארצם, כי הוציאם משם לתת להם בנס גדול את העוים... והכפתורים היוצאים מכפתור כאשר השמידום הגלו מהם לכפתור ארצם, אשר היא מכלל ארץ מצרים ליד אחיהם... (שם)