כרום זולות

מדרש רבה:

...אימתי כרום זלות, לכשירומם הקב"ה כרם בזוי בעולמו, ואין כרמו של הקב"ה אלא ישראל, שנאמר כי כרם ה' צב-אות בית ישראל. אמר לו רבי נחמיה עד מתי אתה עוקף עלינו את המקרא, אלא... לכשירומם הקב"ה מצוות בזויות בעולם, מה לך יוצא ליסקל, על שמלתי את בני... דבר אחר אימתי כרום זלות, לכשיפרסם הקב"ה כרמו של ממזרים, וכבר פירסמן על ידי משה, שנאמר הוצא את המקלל. (ויקרא לב א)

תרגום יונתן:

כרום זלות - כעלוקא דמצצא דמיהון. (תהלים יב ט)

רש"י:

כרום זלות - שעינם רעה שנלקחתי מהצאן למלך, רוצה לומר שמתרומם כזול מבני אדם. ומדרש על ישראל לעתיד לבא, ולמנחם הזולל בני אדם. (שם)

אבן עזרא:

כרום - שמסתובבים, זלות - אנשי קלון להרע, ויש מפרשים מלשון זולל וסובא. (שם)

מלבי"ם:

כרום - שהרשעים מזייפים התורה, והדברים הזולים מקרי אדם, הם רמים בעיניהם. (שם)