כרכב

(ראה גם: כלי מקדש-מזבח)

תלמוד בבלי:

...ותניא איזהו כרכוב, רבי אומר זה כיור (ציור), רבי יוסי ברבי יהודה אומר זה הסובב... תנו רבנן, איזהו כרכוב בין קרן לקרן מקום הילוך רגלי הכהנים אמה... והכתיב תחת כרכובו מלמטה עד חציו, אמר רב נחמן בר יצחק תרי הוו, חד לנוי, וחד לכהנים דלא נשתרקו. (זבחים סב א)

תרגום יונתן:

תחת כרכב - תחות סובבי מדבחא. (שמות כז ה)

רש"י:

כרכב - סובב, כל דבר המקיף סביב בעגול קרוי כרכב, כמו ששנינו בהכל שוחטין, אלו הן גלמי כלי עץ, כל שעתיד לשוף ולכרכב... אף למזבח עשה חריץ סביבו והיה רחבו אמה בדפנו לנוי, והוא לסוף שלש אמות של גבהו כדברי האומר גבהו פי שנים כארכו... (שם וראה שם עוד)

רשב"ם:

כרכב - כניסת המזבח, שמקצר למעלה, ללכת על אותה הכניסה סביב המזבח, וגם בהלכה קרוי כן בשחיטת חולין, עד שיכרכב, בליטת וציורין שבכלי וגומות שעושין בהן קרויין כן. (שם)

ספורנו:

כרכב - הרגיל להיות בכל כלי עץ, כאמרם ז"ל אלו הם גולמי כלי עץ, כל שעתידין לשוף ולכרכב. (שם)