כרמל

(ראה גם: הר)

מכילתא:

דבר אחר אנכי ה' אלקיך, כשעמד הקב"ה ואמר אנכי ה' אלקיך היו ההרים מתרעשים והגבעות מתמוטטות, ובא תבור מבית אלקים וכרמל מאספמיא, שנאמר חי אני נאם המלך ה' צב-אות שמו כי כתבור בהרים וכרמל בים יבא, זה אומר אני נקראתי וזה אומר אני נקראתי, וכיון ששמעו מפיו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עמד כל אחד ואחד במקומו, ואמרו לא עסק אלא עם מי שהוציא ממצרים. (יתרו-בחודש פרשה ה)

ספרא:

כרמל - רך מל, והן הוא אומר ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלקים לחם בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו... (ויקרא פרק יד)

תלמוד בבלי:

אמר רבי חנינא הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה, וזהו שיעורו של רבי נחמיה, אמר רבי חייא הרוצה לראות בארה של מרים, יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים... (שבת לה א)

על החמישית הוא אומר מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' שומע תפלה. (תענית טו א)

תניא רבי אלעזר הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא, והלא דברים קל וחומר, ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה על אחת כמה וכמה. דרש בר קפרא מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבנונים, יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני, כתיב הכא גבנונים, וכתיב התם או גבן או דק... (מגילה כט א)

תא שמע אליו תשמעון, אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל, הכל לפי שעה שמע לו... (יבמות צ ב)

תנו רבנן, מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל, והיה שבאי מהלך אחריהם... (סנהדרין קד א)

...כרמל רך ומל, וכן הוא אומר ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלקים לחם ביכורים ועשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו... (מנחות סו ב)

תלמוד ירושלמי:

איזהו ירוק שבירוקים, רבי לעזר אומר כשעוה וכשושנת קרמל... (סוכה טו א)

מדרש רבה:

למה תרצדון הרים גבנונים (תהלים ס"ח), רבי יוסי הגלילי פתר קרא בהרים, בשעה שבא הקב"ה ליתן תורה בסיני, היו ההרים רצים ומדיינים אלו עם אלו, זה אומר עלי תורה ניתנת, וזה אומר עלי תורה ניתנת, תבור בא מבית אלים וכרמל מאספמיא, הדא הוא דכתיב חי אני נאם ה' וגו', כי כתבור בהרים וגו', זה אומר אני נקראתי, וזה אומר אני נקראתי אמר הקב"ה למה תרצדון הרים וגו', כולכם הרים, אלא כולכם גבנונים... כולכם נעשה עבודה זרה על ראשיכם... (בראשית צט א)

ראשך עליך ככרמל, אמר הקב"ה לישראל ראשך עליך ככרמל, חרשים שבכם חביבים עלי כאליהו שעלה להר הכרמל, שנאמר (מלכים א' י"ח) ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה... (שיר ז יא)

תרגום יונתן:

אל ארץ הכרמל - ארעא דישראל דהוה מנצבא בכרמלא. (ירמיה ד כה)

רש"י:

כרמל - בעוד הכר מלא, שהתבואה לחה ומלאה בקשין שלה, ועל כן נקראים המלילות כרמל, וכן (מלכים ב' ד') וכרמל בצקלונו. (ויקרא ב יד)

כרמל - מקום יער ותבואה. (ישעיה טז י)

ככרמל - נטועה כיער. (ירמיה ב ז)

ארץ הכרמל - נטועה כל טוב ככרמל, ומדרש אגדה תמה זכות אבות ואמהות. (שם ד כה)

ראשך עליך ככרמל - תפילין שבראשך, שנאמר עליהם ויראו ממך, ומוראן כסלע הרים וכרמל ראש ההרים. (שיר ז ו)

רד"ק:

ככרמל - ארץ נעבדת בשדות וכרמים, וכן היתה ארץ ישראל. (ירמיה ב ז)

כתבור - מקום ציד, וככרמל - ממנו יוליכו עצים בים, כן יצודום ויוליכום בגולה. (שם מו יח)

רש"ר הירש:

כרמל - גרעינים ירוקים. (ויקרא כג יד)