כרתי ופלתי

(ראה גם: אורים ותומים)

 

וכל עבדיו עוברים על ידיו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים שש מאות איש אשר באו ברגלו מגת עוברים על פני המלך. (שמואל ב טו יח)

ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי. (שם כ כג)

וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד ויוליכו אותו על גיחון. (מלכים א א לח)

תלמוד בבלי:

...ואביתר אלו אורים ותומים, וכן הוא אומר ובניהו בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי, ולמה נקרא שמם כרתי ופלתי, כרתי שכורתים דבריהם, פלתי שמופלאים בדבריהם. (ברכות ד א)

תרגום יונתן:

על הכרתי - ובניהו בר יהוידע ממנא על קשתיא ועל קלעיא. (שמואל ב ח יח)

רד"ק:

על הכרתי ועל הפלתי - ב' משפחות רואי פני המלך תמיד, ובניהו בראשם, ולרז"ל אורים ותומים. (שם)

רלב"ג:

והכרתי - הסנהדרין, שנמשח על פי סנהדרין נביא וכהן גדול, שבני ישראל מחוייבים להמשך אחריו. (מלכים א א לח)