כר

תלמוד בבלי:

תנו רבנן אין נותנין לה כר וכסת, משום רבי נתן אמרו נותנין לה כר וכסת, היכי דמי, אי דאורחה מאי טעמא דתנא קמא, ואי דלאו אורחה, מאי טעמא דרבי נתן, לא צריכא, כגון דאורחיה דידיה ולאו אורחה דידה... (כתובות סה א)

הכרים והכסתות אין בהן משום כלאים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן... (כלאים לט ב)

כל הכלים יש להם אחוריים ותוך, כגון הכרים והכסתות והשקין והמרצופין... (כלים כה א)

תרגום יונתן:

בכר הגמל - בעביטא דגמלא... (בראשית לא לד)

שלחו כר - יהון מסקי מסין למשיחא. (ישעיה טז א)

רש"י:

בכר הגמל - לשון כרים וכסתות, כתרגומו בעביטא, והיא מרדעת העשויה כמין כר... (בראשית לא לד)

כר נרחב - הכרים יהיו שמנים, כבשים, ויש אומרים לשון ככר הירדן, וכמו כרמל-כר מלא תבואה. (ישעיה ל כג)

אבן עזרא:

בכר - כדמות מרדעת, והנכון בעיני שכר הגמל כמו שלחו כר מושל ארץ, וכן בכרכרות, ומנהג או הרוכב עליו יקרא הכרי... (בראשית לא לד)

רד"ק:

כר נרחב - הכל יהיה מלא תבואה ומרעה נרחב לצאן. (ישעיה ל כג)

כרים - אילי ברזל לנגח החומה והשערים. (יחזקאל כא כו)