כתונת

(ראה גם: בגד, בגדי כהונה)

מדרש רבה:

ויפשיטו את יוסף את כתנתו, רבי אלעזר אמר בקילוס היה בא, ויפשיטו את יוסף זה הפינס, את כתנתו זה חלוק, את כתונת הפסים זה הפרגוד, אשר עליו זו פמלניא שלו... (בראשית פד טו)

רבינו בחיי:

כתונת פסים - בגד מעולה... ובמדרש שהיתה גדולה ומכסה פסות ידיו... (שם לז ג)

אלשיך:

כתונת פסים - הוא המלבוש התחתון שכמעט אינו נראה. (שם)